September, 2020
Switch to calendar view

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

29 December 2018
Thánh Vịnh 1 - 150
Trong kiếp sống phù du,người đau yếu đặt hy vọng nơi ÐỨC CHÚA và xin Người đến cứu giúp (1) Phần nhạc trưởng. Của ông Giơ-đu-thun.Thánh vịnh. Của vua Ða-vít. (2) Tôi đã nói :"Mình phải giữ gìn trong n...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo