November 2020
Switch to list view
Wait a minute, while we are rendering the calendar

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

21 December 2018
Sách Macabê 1
Ca tụng ông Si-môn 1 Năm một trăm bảy mươi hai, vua Ðê-mết-ri-ô tập hợp quân đội và lên đường đến Mê-đi xin cầu viện để giao chiến với Try-phôn. 2 Ác-xa-kê, vua Ba-tư và Mê-đi được tin vua Ðê-mết-ri-ô...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo