Chương 10

1 Trong khi ông Ét-ra khóc lóc và phủ phục trước Nhà Thiên Chúa, mà cầu nguyện và thú nhận tội lỗi, thì một cộng đoàn đông đảo người Ít-ra-en, đàn ông, đàn bà và trẻ con, tụ họp lại chung quanh ông. Dân chúng khóc lóc thảm thiết. 2Ông Sơ-khan-gia, con ông Giơ-khi-ên, thuộc dòng dõi Ê-lam, nói với ông Ét-ra: "Chúng tôi đã phản bội Thiên Chúa chúng t...
Continue reading
  344 Hits
Tags:
344 Hits

Chương 09

 Huỷ bỏ hôn nhân với người ngoại 1 Giải quyết những việc ấy xong, các người lãnh đạo đến với tôi và nói: "Dân Ít-ra-en, các tư tế và các thầy Lê-vi không dứt mọi liên hệ với những thói tục ghê tởm của các dân trong xứ, của người Ca-na-an, Khết, Pơ-rít-di, Giơ-vút, Am-mon, Mô-áp, Ai-cập và E-mô-ri. 2 Họ và con cái họ đã lấy con gái của chúng; n...
Continue reading
  346 Hits
Tags:
346 Hits

Chương 08

 1 Ðây là những người làm đầu các gia tộc với gia phả của họ, những người đã rời Ba-by-lon mà đi lên với tôi, dưới triều vua Ác-tắc-sát-ta: 2 Dòng dõi Pin-khát: có Ghéc-sôm; dòng dõi I-tha-ma: có Ða-ni-en; dòng dõi ông Ða-vít: có Khát-tút, 3 con của Sơ-khan-gia; dòng dõi Pác-ốt: có Dơ-khác-gia, và cùng với ông có một trăm năm mươi đàn ông con ...
Continue reading
  361 Hits
Tags:
361 Hits

Chương 07

II. Các Ông Ét-Ra Và Nơ-Khe-Mi-A Tổ Chức Cộng Ðoàn Thân thế và sứ mạng ông Ét-ra 1 Sau những biến cố đó, dưới triều Ác-tắc-sát-ta, vua Ba-tư, có ông Ét-ra, con cháu của Xơ-ra-gia, con của A-dác-gia, con của Khin-ki-gia, 2 con của Sa-lum, con của Xa-đốc, con của A-khi-túp, 3 con của A-mác-gia, con của A-dác-gia, con của Mơ-ra-giốt, 4 con của Dơ-rác-...
Continue reading
  384 Hits
Tags:
384 Hits

Chương 06

 1 Bấy giờ, vua Ða-ri-ô ra lệnh cho tìm kiếm trong kho tàng, nơi trữ các văn thư ở Ba-by-lon. 2 Người ta đã tìm thấy ở Ác-mơ-tha, thành trì nằm trong tỉnh Mê-đi, một cuộn da trên đó có viết: "Giác thư. 3 Năm thứ nhất đời vua Ky-rô, vua Ky-rô ra lệnh: Về vấn đề Nhà Thiên Chúa ở Giê-ru-sa-lem. Nhà sẽ được tái thiết làm nơi dâng các hy lễ, và nền...
Continue reading
  399 Hits
Tags:
399 Hits

Chương 05

1 Ngôn sứ Khác-gai và ngôn sứ Da-ca-ri-a, con ông Ít-đô, phát ngôn về người Do-thái ở Giu-đa và ở Giê-ru-sa-lem, nhân danh Thiên Chúa của Ít-ra-en, là Ðấng ngự trên họ. 2 Bấy giờ, ông Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, và ông Giê-su-a, con ông Giô-xa-đắc, đứng ra khởi sự xây Nhà Thiên Chúa ở Giê-ru-sa-lem, và có các ngôn sứ của Thiên Chúa trợ giúp c...
Continue reading
  396 Hits
Tags:
396 Hits

Chương 04

 Dưới thời vua Ky-rô, người Sa-ma-ri cản trở việc tái thiết. 1 Khi nghe tin là các người lưu đày trở về đang xây một Ðền Thờ kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, 2 thì những kẻ thù của Giu-đa và Ben-gia-min đến gặp ông Dơ-rúp-ba-ven, và những người đứng đầu các gia tộc, mà nói: "Chúng tôi muốn được cùng xây với các ông, bởi cũng như các ông...
Continue reading
  384 Hits
Tags:
384 Hits

Chương 03

 Tái lập việc phụng tự 1 Ðến tháng thứ bảy, lúc con cái Ít-ra-en đang ở trong thành của họ, thì dân họp nhau tại Giê-ru-sa-lem, muôn người như một. 2 Ông Giê-su-a con ông Giô-xa-đắc, cùng với các tư tế, anh em của ông, và ông Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, cùng với anh em của ông đứng ra xây bàn thờ Thiên Chúa Ít-ra-en, để dâng trên đó các ...
Continue reading
  411 Hits
Tags:
411 Hits

Chương 02

Danh sách những người Xi-on hồi hương (Nkm 7:4-72) 1 Ðây là những người trong miền đã từ chốn lưu đày hồi hương. Họ là những người mà Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon đã bắt đi đày sang Ba-by-lon. Họ trở về Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, ai về thành nấy. 2 Họ về cùng với các ông Dơ-rúp-ba-ven, Giê-su-a, Nơ-khe-mi-a, Xơ-ra-gia, Rơ-ê-la-gia, Moóc-đo-khai, ...
Continue reading
  408 Hits
Tags:
408 Hits

Chương 01

 I. Hồi Hương Sau Thời Lưu Ðày. Tái Thiết Ðền Thờ. Dân Xi-on trở về 1 Năm thứ nhất thời vua Ky-rô trị vì nước Ba-tư, để lời Ðức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a được hoàn toàn ứng nghiệm, Ðức Chúa tác động trên tâm trí Ky-rô, vua Ba-tư. Vua thông báo cho toàn vương quốc và ra sắc chỉ như sau: 2"Ky-rô, vua Ba-tư, phán thế này: Ðức Chúa, ...
Continue reading
  411 Hits
Tags:
411 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

31 December 2018
Sách Isaia
 Cầu cứu ngôn sứ I-sai-a (2 V 19:1-7) 1 Nghe thế, vua Khít-ki-gia liền xé áo mình ra, khoác áo vải thô, vào nhà Ðức Chúa. 2 Vua sai ông En-gia-kim, đại nội thị thần, ông Sép-na ký lục, và các kỳ ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo