Trinh & Mary

Chương 01

 I. Hồi Hương Sau Thời Lưu Ðày. Tái Thiết Ðền Thờ. Dân Xi-on trở về 1 Năm thứ nhất thời vua Ky-rô trị vì nước Ba-tư, để lời Ðức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a được hoàn toàn ứng nghiệm, Ðức Chúa tác động trên tâm trí Ky-rô, vua Ba-tư. Vua thông báo cho toàn vương quốc và ra sắc chỉ như sau: 2"Ky-rô, vua Ba-tư, phán thế này: Ðức Chúa, ...
Continue reading
Tags:
  567 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

Danh sách những người Xi-on hồi hương (Nkm 7:4-72) 1 Ðây là những người trong miền đã từ chốn lưu đày hồi hương. Họ là những người mà Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon đã bắt đi đày sang Ba-by-lon. Họ trở về Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, ai về thành nấy. 2 Họ về cùng với các ông Dơ-rúp-ba-ven, Giê-su-a, Nơ-khe-mi-a, Xơ-ra-gia, Rơ-ê-la-gia, Moóc-đo-khai, ...
Continue reading
Tags:
  566 Hits
Trinh & Mary

Chương 03

 Tái lập việc phụng tự 1 Ðến tháng thứ bảy, lúc con cái Ít-ra-en đang ở trong thành của họ, thì dân họp nhau tại Giê-ru-sa-lem, muôn người như một. 2 Ông Giê-su-a con ông Giô-xa-đắc, cùng với các tư tế, anh em của ông, và ông Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, cùng với anh em của ông đứng ra xây bàn thờ Thiên Chúa Ít-ra-en, để dâng trên đó các ...
Continue reading
Tags:
  573 Hits
Trinh & Mary

Chương 04

 Dưới thời vua Ky-rô, người Sa-ma-ri cản trở việc tái thiết. 1 Khi nghe tin là các người lưu đày trở về đang xây một Ðền Thờ kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, 2 thì những kẻ thù của Giu-đa và Ben-gia-min đến gặp ông Dơ-rúp-ba-ven, và những người đứng đầu các gia tộc, mà nói: "Chúng tôi muốn được cùng xây với các ông, bởi cũng như các ông...
Continue reading
Tags:
  548 Hits
Trinh & Mary

Chương 05

1 Ngôn sứ Khác-gai và ngôn sứ Da-ca-ri-a, con ông Ít-đô, phát ngôn về người Do-thái ở Giu-đa và ở Giê-ru-sa-lem, nhân danh Thiên Chúa của Ít-ra-en, là Ðấng ngự trên họ. 2 Bấy giờ, ông Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, và ông Giê-su-a, con ông Giô-xa-đắc, đứng ra khởi sự xây Nhà Thiên Chúa ở Giê-ru-sa-lem, và có các ngôn sứ của Thiên Chúa trợ giúp c...
Continue reading
Tags:
  606 Hits
Trinh & Mary

Chương 06

 1 Bấy giờ, vua Ða-ri-ô ra lệnh cho tìm kiếm trong kho tàng, nơi trữ các văn thư ở Ba-by-lon. 2 Người ta đã tìm thấy ở Ác-mơ-tha, thành trì nằm trong tỉnh Mê-đi, một cuộn da trên đó có viết: "Giác thư. 3 Năm thứ nhất đời vua Ky-rô, vua Ky-rô ra lệnh: Về vấn đề Nhà Thiên Chúa ở Giê-ru-sa-lem. Nhà sẽ được tái thiết làm nơi dâng các hy lễ, và nền...
Continue reading
Tags:
  557 Hits
Trinh & Mary

Chương 07

II. Các Ông Ét-Ra Và Nơ-Khe-Mi-A Tổ Chức Cộng Ðoàn Thân thế và sứ mạng ông Ét-ra 1 Sau những biến cố đó, dưới triều Ác-tắc-sát-ta, vua Ba-tư, có ông Ét-ra, con cháu của Xơ-ra-gia, con của A-dác-gia, con của Khin-ki-gia, 2 con của Sa-lum, con của Xa-đốc, con của A-khi-túp, 3 con của A-mác-gia, con của A-dác-gia, con của Mơ-ra-giốt, 4 con của Dơ-rác-...
Continue reading
Tags:
  797 Hits
Trinh & Mary

Chương 08

 1 Ðây là những người làm đầu các gia tộc với gia phả của họ, những người đã rời Ba-by-lon mà đi lên với tôi, dưới triều vua Ác-tắc-sát-ta: 2 Dòng dõi Pin-khát: có Ghéc-sôm; dòng dõi I-tha-ma: có Ða-ni-en; dòng dõi ông Ða-vít: có Khát-tút, 3 con của Sơ-khan-gia; dòng dõi Pác-ốt: có Dơ-khác-gia, và cùng với ông có một trăm năm mươi đàn ông con ...
Continue reading
Tags:
  522 Hits
Trinh & Mary

Chương 09

 Huỷ bỏ hôn nhân với người ngoại 1 Giải quyết những việc ấy xong, các người lãnh đạo đến với tôi và nói: "Dân Ít-ra-en, các tư tế và các thầy Lê-vi không dứt mọi liên hệ với những thói tục ghê tởm của các dân trong xứ, của người Ca-na-an, Khết, Pơ-rít-di, Giơ-vút, Am-mon, Mô-áp, Ai-cập và E-mô-ri. 2 Họ và con cái họ đã lấy con gái của chúng; n...
Continue reading
Tags:
  501 Hits
Trinh & Mary

Chương 10

1 Trong khi ông Ét-ra khóc lóc và phủ phục trước Nhà Thiên Chúa, mà cầu nguyện và thú nhận tội lỗi, thì một cộng đoàn đông đảo người Ít-ra-en, đàn ông, đàn bà và trẻ con, tụ họp lại chung quanh ông. Dân chúng khóc lóc thảm thiết. 2Ông Sơ-khan-gia, con ông Giơ-khi-ên, thuộc dòng dõi Ê-lam, nói với ông Ét-ra: "Chúng tôi đã phản bội Thiên Chúa chúng t...
Continue reading
Tags:
  494 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

20 October 2021
Sức Khỏe
DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU Ô-LIULÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆUTẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT  Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi http://www.allnaturalinfo.com/liver_cleanse.htm Bưởi là loại trái cây nhiệt...

RANDOM

21 December 2018
Sách Macabê 2
 Những lời lộng ngôn và phạm thượng của Ni-ca-no 1 Ni-ca-no biết được ông Giu-đa và các người theo ông đang có mặt trong các miền thuộc xứ Sa-ma-ri, nên quyết định tấn công họ vào ngày nghỉ, để đ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo