Chương 01

Tên sách1 Thị kiến của ông Ô-va-đi-a.Lời tựa1c Chúng tôi đã nghe lời Ðức Chúa truyền đạt.Một sứ giả được sai đến giữa chư dân:"Ðứng lên, nào chúng ta xông đánh Ê-đôm!"Bản án cho Ê-đôm1b Ðức Chúa là Chúa Thượng phán về Ê-đôm như sau:2 Này, Ta khiến ngươi ra nhược tiểu giữa chư dân,ngươi bị khinh dể quá đỗi.3 Lòng kiêu ngạo của ngươi đã đánh lừa ngươ...
Continue reading
  252 Hits
252 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì?Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội ...

RANDOM

21 December 2018
Sách Étte
1 Sau biến cố đó, vua A-suê-rô thăng chức cho ông Ha-man, con ông Hăm-mơ-đa-tha, người A-gác. Vua cất nhắc ông lên, đặt ông đứng đầu mọi khanh tướng hầu cận vua. 2 Quần thần nhất nhất đều cúi chào bái...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo