Chương 01

 Ông Ba-rúc và cộng đồng Do-thái ở Ba-by-lon1 Ðây là nội dung quyển sách của ông Ba-rúc con ông Nê-ri-gia, cháu ông Ma-a-xa-gia, cháu ba đời ông Xít-ki-gia, cháu bốn đời ông A-xa-đi-a, cháu năm đời ông Khen-ki-gia. Ông Ba-rúc đã viết sách này tại Ba-by-lon.2 Năm thứ năm, ngày thứ bảy trong tháng thứ năm, kể từ khi quân Can-đê đánh chiếm và phó...
Continue reading
  292 Hits
292 Hits

Chương 02

1 Vì thế Ðức Chúa thi hành lời đã phán liên quan đến chúng tôi, đến các thẩm phán lãnh đạo Ít-ra-en, đến các vua và thủ lãnh của chúng tôi, đến người Ít-ra-en và Giu-đa. 2 Dưới cả vòm trời này, chưa hề xảy ra điều gì giống điều Người đã thực hiện tại Giê-ru-sa-lem, như đã chép trong Luật Mô-sê: 3 đến độ trong chúng tôi, kẻ ăn thịt con trai, người ă...
Continue reading
  331 Hits
331 Hits

Chương 03

1 Lạy Ðức Chúa toàn năng là Thiên Chúa Ít-ra-en, kẻ kêu cầu Ngài đây là một tâm hồn sầu muộn và một lòng trí rã rời. 2 Lạy Ðức Chúa, xin lắng nghe, xin thương xót, vì chúng con đã phạm tội trước nhan Ngài. 3 Vì Ngài là Ðấng muôn đời hiển trị; còn chúng con thì mãi mãi tiêu vong. 4 Vậy, lạy Ðức Chúa toàn năng là Thiên Chúa Ít-ra-en, xin nghe lời khẩ...
Continue reading
  259 Hits
259 Hits

Chương 04

1 Ðức khôn ngoanlà huấn giới của Thiên Chúa ghi trong Sách Luật,Luật tồn tại cho đến muôn đời.Ai gắn bó với Lề Luật thì sẽ được sống;còn ai lìa bỏ ắt sẽ phải chết.2 Hỡi Gia-cóp, hãy quay trở về đón nhận Lề Luật,hãy dõi theo ánh sáng của Lề Luậtmà tiến bước về chốn huy hoàng!3 Vinh quang của ngươi, chớ nhường cho người khác,đặc ân của ngươi, đừng tr...
Continue reading
  262 Hits
262 Hits

Chương 05

1 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục,và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi;2 hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa;và đội lên đầu triều thiên vinh quangÐấng Vĩnh Hằng ban tặng.3 Vì Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầuthấy hào quang rực rỡ của ngươi.4 Mãi mãi Người sẽ gọi ngươilà "Bình an xây dựng trê...
Continue reading
  276 Hits
276 Hits

Chương 06

IV. Thư Của Ông Giê-Rê-Mi-ABản sao bức thư ông Giê-rê-mi-a gửi cho những người sắp bị vua nước Ba-by-lon phát lưu sang nước này, để loan báo cho họ những gì Thiên Chúa đã truyền cho ông.1 Vì tội lỗi anh em đã phạm trước nhan Thiên Chúa, anh em sẽ bị vua nước Ba-by-lon là Na-bu-cô-đô-nô-xo phát lưu sang nước này. 2 Vậy sau khi đến Ba-by-lon, anh em ...
Continue reading
  247 Hits
247 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì?Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội ...

RANDOM

21 December 2018
Sách Macabê 1
V. Ông Si-Môn Làm Thượng TếVà Thủ Lãnh Dân Do-Thái (143-134)Ông Si-môn nắm quyền lãnh đạo1 Ông Si-môn được tin Try-phôn tập hợp đông đảo quân lính để kéo đi tiêu diệt đất Giu-đa. 2 Thấy dân chúng run ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo