Trinh & Mary

Chương 01

 I. Dòng Họ Vua Ða-Vít: Các Gia Phả 1. Từ A-Ðam Ðến Ít-Ra-En Gốc tích của ba nhóm (St 5:1-32) 1 Ông A-đam, ông Sết, ông E-nốt. 2 Ông Kê-nan, ông Ma-ha-lan-ên, ông Gie-rét.3 Ông Kha-nốc, ông Mơ-thu-se-lác, ông La-méc. 4 Ông Nô-ê, ông Sêm, ông Kham, ông Gia-phét. Ngành ông Gia-phét (St 10:2-4) 5 Các con của ông Gia-phét là Gô-me, Ma-gốc, Mê-đi, ...
Continue reading
  545 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

2. Ông Giu-Ða Các con của ông Ít-ra-en (St 35:22b-26) 1 Ðây là các con ông Ít-ra-en: Rưu-vên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Ít-xa-kha, Dơ-vu-lun, 2 Ðan, Giu-se, Ben-gia-min, Náp-ta-li, Gát, A-se. Dòng họ Giu-đa 3 Các con ông Giu-đa: E, Ô-nan, Sê-la; cả ba đều là con ông, do bà Bát Su-a người Ca-na-an sinh ra. Ông E, con đầu lòng ông Giu-đa, làm mất lòng...
Continue reading
  498 Hits
Trinh & Mary

Chương 03

3. Nhà Ða-Vít Các con của vua Ða-vít. 1 Ðây là các con của vua Ða-vít, sinh tại Khép-rôn. Con đầu lòng là Am-nôn, do bà A-khi-nô-am người Gít-rơ-en; người con thứ là Ða-ni-ên, do bà A-vi-ga-gin người Các-men; 2 người thứ ba là Áp-sa-lôm, con bà Ma-a-kha, ái nữ của Tan-mai vua Gơ-sua; người thứ tư là A-đô-ni-gia, con bà Khác-ghít; 3 người thứ năm là...
Continue reading
  509 Hits
Trinh & Mary

Chương 04

4. Các Chi Tộc Miền Nam Ngành ông Giu-đa. Ông Sô-van. 1 Các con ông Giu-đa là: Pe-rét, Khét-rôn, Các-mi, Khua, Sô-van. 2 Rơ-a-gia, con Sô-van, sinh Gia-khát; Gia-khát sinh A-khu-mai và La-hát. Ðó là các thị tộc người Xo-rơ-a. Ngành ông Khua 3 Ðây là các con của ông Khua: người cha của Ê-tham, rồi đến Gít-rơ-en, Gít-ma, Gít-bát. Em gái các ông tên l...
Continue reading
  556 Hits
Trinh & Mary

Chương 05

 5. Các Chi Tộc Bên Kia Sông Gio-Ðan Ngành ông Rưu-vên 1 Các con ông Rưu-vên, người con đầu lòng của ông Ít-ra-en. Chính ông, người con đầu lòng đó, nhưng vì ông đã làm nhơ bẩn giường của cha ông, nên quyền trưởng nam của ông đươc trao cho các con ông Giu-se, con ông Ít-ra-en; ông không được thừa hưởng quyền trưởng nam nữa. 2 Tuy ông Giu-đa tr...
Continue reading
  498 Hits
Trinh & Mary

Chương 06

Con cháu ông Lê-vi 1 Các con ông Lê-vi là Ghéc-sôm, Cơ-hát, Mơ-ra-ri. 2 Ðây là tên các con ông Ghéc-sôm: Líp-ni, Sim-y. 3 Các con ông Cơ-hát là: Am-ram, Gít-ha, Khép-rôn, Út-di-ên. 4 Các con ông Mơ-ra-ri là: Mác-li, Mu-si. Ðó là các thị tộc người Lê-vi theo tổ tiên họ. 5 Thuộc về ông Ghéc-sôm có Líp-ni con ông, Gia-khát con ông, Dim-ma con ông.6 Gi...
Continue reading
  517 Hits
Trinh & Mary

Chương 07

7. Các Chi Tộc Miền Bắc Ngành ông Ít-xa-kha 1 Các con ông Ít-xa-kha là: Tô-la, Pu-a, Gia-súp, Sim-rôn: tất cả là bốn người. 2 Các con ông Tô-la là: Út-di, Rơ-pha-gia, Giơ-ri-ên, Giác-mai, Gíp-xam, Sơ-mu-ên. Họ là những người đứng đầu các gia tộc tổ tiên ông Tô-la, những anh hùng dũng sĩ theo dòng tộc của họ. Thời vua Ða-vít, số người của họ là hai ...
Continue reading
  531 Hits
Trinh & Mary

Chương 08

8. Chi Tộc Ben-Gia-Min Và Thành Giê-Ru-Sa-Lem Con cháu ông Ben-gia-min 1 Ông Ben-gia-min sinh con đầu lòng là Be-la, con thứ là Át-bên, con thứ ba là Ác-rác, 2 con thứ tư là Nô-khác, con thứ năm là Ra-pha. 3 Ông Be-la có những người con sau đây: Át-đa, Ghê-ra, cha của Ê-hút, 4 A-vi-su-a, Na-a-man, A-khô-ác, 5 Ghê-ra, Sơ-phu-phan, Khu-ram. Tại Ghe-v...
Continue reading
  810 Hits
Trinh & Mary

Chương 09

 Giê-ru-sa-lem, thành của Ít-ra-en và là Thánh Ðô 1 Toàn dân Ít-ra-en đã được đăng bộ và ghi vào sách các vua Ít-ra-en và Giu-đa; họ bị đày sang Ba-by-lon vì đã làm những điều gian ác. 2 Những người đầu tiên được cư ngụ trên các phần đất gia nghiệp trong các thành của họ là những người Ít-ra-en, các tư tế, các thầy Lê-vi và những người phục vụ...
Continue reading
  491 Hits
Trinh & Mary

Chương 10

Trận Ghin-bô-a. Vua Sa-un bị tử thương. ([dc 1 Sm 31:1-13) 1 Người Phi-li-tinh giao chiến với Ít-ra-en. Người Ít-ra-en chạy trốn trước mặt người Phi-li-tinh và bị tử thương ngã gục trên núi Ghin-bô-a. 2 Người Phi-li-tinh bám sát vua Sa-un và các con trai vua; và chúng giết ông Giô-na-than, ông A-vi-na-đáp và ông Man-ki Su-a, các con vua Sa-un. 3 Áp...
Continue reading
  530 Hits
Trinh & Mary

Chương 11

II. Vua Ða-Vít Sáng lập Nền Phụng Tự Ðền Thờ 1. Vương Quyền Vua Ða-Vít Vua Ða-vít được phong làm vua Ít-ra-en (2 Sm 5:1-3) 1 Toàn thể Ít-ra-en tập hợp quanh vua Ða-vít tại Khép-rôn và thưa: "Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài! 2 Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un còn làm vua, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. Ðức Chúa, Thiên Chúa...
Continue reading
  583 Hits
Trinh & Mary

Chương 12

Những người đầu tiên hợp tác với vua Ða-vít 1 Ðây là những người đã tìm đến với ông Ða-vít tại Xích-lắc khi ông còn buộc phải sống xa vua Sa-un, con ông Kít. Họ thuộc số những anh hùng đã từng tham chiến, 2 biết bắn cung cả tay phải lẫn tay trái, dùng đá hay dùng tên cũng được. 3 đứng đầu là A-khi-e-de, rồi Giô-át con của Sơ-ma-a người Ghíp-a, Giơ-...
Continue reading
  478 Hits
Trinh & Mary

Chương 13

Cung nghinh Hòm Bia từ Kia-giát Giơ-a-rim về (2 Sm 6:1-11) 1 Vua Ða-vít bàn với các chỉ huy trưởng đơn vị ngàn quân và trăm quân, cũng như với tất cả các người lãnh đạo. 2 Vua nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en: "Nếu các ngươi thấy thế là được và nếu đó là ý định của Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, thì chúng ta sẽ sai người đi mời các anh em khác c...
Continue reading
  579 Hits
Trinh & Mary

Chương 14

 Vua Ða-vít tại Giê-ru-sa-lem. Cung điện và con cái vua. (2 Sm 5:11-16) 1 Khi-ram, vua thành Tia, sai sứ giả đến yết kiến vua Ða-vít, mang theo gỗ bá hương, thợ nề, thợ mộc để xây cho vua một cung điện. 2 Vua biết rằng Ðức Chúa đã củng cố vương quyền của vua trên Ít-ra-en và nhờ Ít-ra-en là dân của vua mà vương quốc của vua được hưng thịnh. 3 ...
Continue reading
  613 Hits
Trinh & Mary

Chương 15

2. Hòm Bia Trong Thành Vua Ða-Vít Chuẩn bị di chuyển 1 Vua Ða-vít xây cất cung điện cho mình trong Thành vua Ða-vít và dọn chỗ cho Hòm Bia Thiên Chúa, rồi dựng lều cho Hòm Bia. 2 Bấy giờ vua Ða-vít nói: "Chỉ có các thầy Lê-vi mới được khiêng Hòm Bia Thiên Chúa, vì Ðức Chúa đã chọn họ để khiêng Hòm Bia và phụng sự Người đến muôn đời." 3 Vua Ða-vít t...
Continue reading
  540 Hits
Trinh & Mary

Chương 16

1 Người ta đưa Hòm Bia Thiên Chúa vào đặt giữa Lều vua Ða-vít đã dựng sẵn. Rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trước nhan Thiên Chúa. 2 Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua Ða-vít nhân danh Ðức Chúa chúc phúc cho dân. 3 Vua phân phát cho mọi người Ít-ra-en, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một ổ bánh, một phần thịt và mộ...
Continue reading
  561 Hits
Trinh & Mary

Chương 17

 Lời sấm của ông Na-than (2 Sm 7:1-17) 1 Khi đã được yên cửa yên nhà, vua Ða-vít nói với ngôn sứ Na-than rằng: "Này, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa thì vẫn ở dưới lều." 2 Ông Na-than thưa với vua Ða-vít: "Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin cứ thực hiện, vì Thiên Chúa ở với ngài." 3 Nhưng, ngay đêm ấy,...
Continue reading
  550 Hits
Trinh & Mary

Chương 18

Các cuộc chiến tranh thời vua Ða-vít (2 Sm 8:1-14) 1 Sau đó, vua Ða-vít đánh bại người Phi-li-tinh và hạ nhục chúng. Vua chiếm lấy Gát và các vùng phụ cận, khỏi tay người Phi-li-tinh. 2 Vua đánh bại người Mô-áp, người Mô-áp phải làm nô lệ cho vua Ða-vít và triều cống vua. 3 Vua Ða-vít đánh bại Ha-đát-e-de vua nước Xô-va về phía Kha-mát, khi vua này...
Continue reading
  553 Hits
Trinh & Mary

Chương 19

 Sứ giả của vua Ða-vít bị nhục mạ (2 Sm 10:1-5) 1 Sau đó, Na-khát vua của con cái Am-mon qua đời và con vua lên ngôi kế vị. 2Vua Ða-vít nói: "Ta sẽ lấy tình mà đối xử với vua Kha-nun, con vua Na-khát, vì cha của vua ấy đã lấy tình mà đối xử với ta." Vậy vua Ða-vít sai sứ giả đến chia buồn với vua ấy về vua cha. Nhưng khi bề tôi vua Ða-vít đến ...
Continue reading
  532 Hits
Trinh & Mary

Chương 20

 Chiến dịch thứ hai đánh người Am-mon (2 Sm 12:26-31) 1 Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, ông Giô-áp đưa lực lượng quân đội tàn phá đất đai của con cái Am-mon. Ông tiến quân vây hãm Ráp-ba, còn vua Ða-vít ở lại Giê-ru-sa-lem. Ông Giô-áp tấn công và triệt hạ Ráp-ba. 2 Vua Ða-vít lột vương miện trên đầu Min-côm, vương miện cân nặng ba mươi k...
Continue reading
  540 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

20 October 2021
Sức Khỏe
DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU Ô-LIULÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆUTẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT  Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi http://www.allnaturalinfo.com/liver_cleanse.htm Bưởi là loại trái cây nhiệt...

RANDOM

31 December 2018
Sách Isaia
Bài ca vườn nho 1 Tôi xin hát tặng bạn thân tôi, bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ. 2 Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng, giữ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo