Trinh & Mary

Chương 29

 Các của dâng cúng 1 Vua Ða-vít nói với toàn thể đại hội: "Sa-lô-môn con ta, người độc nhất được Thiên Chúa chọn, hãy còn trẻ người non dạ, mà công việc thì lớn lao, vì ngôi nhà không phải dành cho một người phàm nào, nhưng là để dâng kính Ðức Chúa là Thiên Chúa. 2 Vì thế ta đã hết sức chuẩn bị cho Nhà Thiên Chúa của ta có vàng để làm các đồ p...
Continue reading
  382 Hits
Trinh & Mary

Chương 28

 Vua Ða-vít ra chỉ thị về Ðền Thờ 1 Vua Ða-vít triệu tập về Giê-ru-sa-lem các thủ lãnh trong Ít-ra-en: thủ lãnh các chi họ, lãnh đạo các ban ngành phục vụ nhà vua, các vị chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm quân, các người quản lý tài sản cũng như súc vật của vua, các người coi sóc con vua, cùng với các hoạn quan, các dũng sĩ và toàn thể lực lượng ...
Continue reading
  383 Hits
Trinh & Mary

Chương 27

Tổ chức dân sự và quân sự 1 Con cái Ít-ra-en được thống kê như sau: các trưởng tộc, các vị chỉ huy một ngàn và chỉ huy một trăm quân, các viên chức của họ, những người phục vụ nhà vua trong tất cả các việc của các ban, ban trực cũng như ban nghỉ hàng tháng, suốt mười hai tháng trong năm, mỗi ban gồm hai mươi bốn ngàn người. 2 Phụ trách ban thứ nhất...
Continue reading
  380 Hits
Trinh & Mary

Chương 26

 Các người giữ cửa 1 Các người giữ cửa được chia nhóm như sau: trong hàng con cháu Cô-rắc có Mơ-se-lem-gia-hu con của Cô-rê là một trong số các con của A-xáp. 2 Các con của Mơ-se-lem-gia-hu là: Dơ-khác-gia-hu con trưởng, Giơ-đi-a-ên thứ hai, Dơ-vát-gia-hu thứ ba, Giát-ni-ên thứ tư, 3 Ê-lam thứ năm, Giơ-hô-kha-nan thứ sáu, En-giơ-hô-ê-nai thứ b...
Continue reading
  399 Hits
Trinh & Mary

Chương 25

Các ca viên 1 Vua Ða-vít và các người đứng đầu việc phụng tự cũng tách riêng các con ông A-xáp, ông Hê-man, và ông Giơ-đu-thun ra để họ lo việc phụng tự. Họ hát những bài ca được linh hứng theo tiếng đàn sắt, đàn cầm và não bạt. Số những người có trách nhiệm phục vụ là: 2 Trong số các con ông A-xáp: Dắc-cua, Giô-xếp, Nơ-than-gia và A-xác-ê-la; nhữn...
Continue reading
  428 Hits
Trinh & Mary

Chương 24

Các nhóm tư tế 1 Con cháu ông A-ha-ron cũng được chia thành nhiều nhóm. Các con ông A-ha-ron là: Na-đáp, A-vi-hu, E-la-da và I-tha-ma. 2 Na-đáp và A-vi-hu chết trước cha mình và không có con, nên E-la-da và I-tha-ma thi hành chức tư tế. 3 Cùng với ông Xa-đốc trong số các con ông E-la-da, và với ông A-khi-me-léc trong số các con ông I-tha-ma, vua Ða...
Continue reading
  395 Hits
Trinh & Mary

Chương 23

Chia nhóm và phân công cho các thầy Lê-vi 1 Lúc già nua tuổi tác, vua Ða-vít đã đặt thái tử Sa-lô-môn lên làm vua Ít-ra-en. 2Vua triệu tập tất cả các thủ lãnh trong Ít-ra-en, các tư tế và các thầy Lê-vi. 3 Người ta đếm số các thầy Lê-vi từ ba mươi tuổi trở lên, tính theo đầu người được ba mươi tám ngàn thầy. 4 Trong số này, hai mươi bốn ngàn điều h...
Continue reading
  380 Hits
Trinh & Mary

Chương 22

 1 Vua Ða-vít nói: "Ðây nhà của Ðức Chúa là Thiên Chúa, và đây bàn thờ để Ít-ra-en dâng lễ toàn thiêu." Chuẩn bị xây Ðền Thờ 2 Vua Ða-vít truyền tập trung ngoại kiều sống trên đất Ít-ra-en lại và cắt đặt họ làm thợ đá. Họ phải đẽo những phiến đá dùng để xây nhà của Thiên Chúa. 3 Vua Ða-vít cũng chuẩn bị rất nhiều sắt để làm đinh đóng cánh cửa ...
Continue reading
  435 Hits
Trinh & Mary

Chương 21

3. Tiến Tới Việc Xây Ðền Thờ Thống kê dân số (2 Sm 24:1-9) 1 Xa-tan đứng lên chống Ít-ra-en và xúi giục vua Ða-vít thống kê dân số Ít-ra-en. 2Vua Ða-vít nói với ông Giô-áp và các tướng lãnh quân đội: "Hãy đi đếm dân Ít-ra-en, từ Bơ-e Se-va tới Ðan và về trình cho ta biết con số là bao nhiêu." 3 Ông Giô-áp thưa: "Xin Ðức Chúa tăng dân Người lên gấp ...
Continue reading
  374 Hits
Trinh & Mary

Chương 20

 Chiến dịch thứ hai đánh người Am-mon (2 Sm 12:26-31) 1 Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, ông Giô-áp đưa lực lượng quân đội tàn phá đất đai của con cái Am-mon. Ông tiến quân vây hãm Ráp-ba, còn vua Ða-vít ở lại Giê-ru-sa-lem. Ông Giô-áp tấn công và triệt hạ Ráp-ba. 2 Vua Ða-vít lột vương miện trên đầu Min-côm, vương miện cân nặng ba mươi k...
Continue reading
  452 Hits
Trinh & Mary

Chương 19

 Sứ giả của vua Ða-vít bị nhục mạ (2 Sm 10:1-5) 1 Sau đó, Na-khát vua của con cái Am-mon qua đời và con vua lên ngôi kế vị. 2Vua Ða-vít nói: "Ta sẽ lấy tình mà đối xử với vua Kha-nun, con vua Na-khát, vì cha của vua ấy đã lấy tình mà đối xử với ta." Vậy vua Ða-vít sai sứ giả đến chia buồn với vua ấy về vua cha. Nhưng khi bề tôi vua Ða-vít đến ...
Continue reading
  453 Hits
Trinh & Mary

Chương 18

Các cuộc chiến tranh thời vua Ða-vít (2 Sm 8:1-14) 1 Sau đó, vua Ða-vít đánh bại người Phi-li-tinh và hạ nhục chúng. Vua chiếm lấy Gát và các vùng phụ cận, khỏi tay người Phi-li-tinh. 2 Vua đánh bại người Mô-áp, người Mô-áp phải làm nô lệ cho vua Ða-vít và triều cống vua. 3 Vua Ða-vít đánh bại Ha-đát-e-de vua nước Xô-va về phía Kha-mát, khi vua này...
Continue reading
  454 Hits
Trinh & Mary

Chương 17

 Lời sấm của ông Na-than (2 Sm 7:1-17) 1 Khi đã được yên cửa yên nhà, vua Ða-vít nói với ngôn sứ Na-than rằng: "Này, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa thì vẫn ở dưới lều." 2 Ông Na-than thưa với vua Ða-vít: "Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin cứ thực hiện, vì Thiên Chúa ở với ngài." 3 Nhưng, ngay đêm ấy,...
Continue reading
  446 Hits
Trinh & Mary

Chương 16

1 Người ta đưa Hòm Bia Thiên Chúa vào đặt giữa Lều vua Ða-vít đã dựng sẵn. Rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trước nhan Thiên Chúa. 2 Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua Ða-vít nhân danh Ðức Chúa chúc phúc cho dân. 3 Vua phân phát cho mọi người Ít-ra-en, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một ổ bánh, một phần thịt và mộ...
Continue reading
  465 Hits
Trinh & Mary

Chương 15

2. Hòm Bia Trong Thành Vua Ða-Vít Chuẩn bị di chuyển 1 Vua Ða-vít xây cất cung điện cho mình trong Thành vua Ða-vít và dọn chỗ cho Hòm Bia Thiên Chúa, rồi dựng lều cho Hòm Bia. 2 Bấy giờ vua Ða-vít nói: "Chỉ có các thầy Lê-vi mới được khiêng Hòm Bia Thiên Chúa, vì Ðức Chúa đã chọn họ để khiêng Hòm Bia và phụng sự Người đến muôn đời." 3 Vua Ða-vít t...
Continue reading
  439 Hits
Trinh & Mary

Chương 14

 Vua Ða-vít tại Giê-ru-sa-lem. Cung điện và con cái vua. (2 Sm 5:11-16) 1 Khi-ram, vua thành Tia, sai sứ giả đến yết kiến vua Ða-vít, mang theo gỗ bá hương, thợ nề, thợ mộc để xây cho vua một cung điện. 2 Vua biết rằng Ðức Chúa đã củng cố vương quyền của vua trên Ít-ra-en và nhờ Ít-ra-en là dân của vua mà vương quốc của vua được hưng thịnh. 3 ...
Continue reading
  510 Hits
Trinh & Mary

Chương 13

Cung nghinh Hòm Bia từ Kia-giát Giơ-a-rim về (2 Sm 6:1-11) 1 Vua Ða-vít bàn với các chỉ huy trưởng đơn vị ngàn quân và trăm quân, cũng như với tất cả các người lãnh đạo. 2 Vua nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en: "Nếu các ngươi thấy thế là được và nếu đó là ý định của Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, thì chúng ta sẽ sai người đi mời các anh em khác c...
Continue reading
  455 Hits
Trinh & Mary

Chương 12

Những người đầu tiên hợp tác với vua Ða-vít 1 Ðây là những người đã tìm đến với ông Ða-vít tại Xích-lắc khi ông còn buộc phải sống xa vua Sa-un, con ông Kít. Họ thuộc số những anh hùng đã từng tham chiến, 2 biết bắn cung cả tay phải lẫn tay trái, dùng đá hay dùng tên cũng được. 3 đứng đầu là A-khi-e-de, rồi Giô-át con của Sơ-ma-a người Ghíp-a, Giơ-...
Continue reading
  387 Hits
Trinh & Mary

Chương 11

II. Vua Ða-Vít Sáng lập Nền Phụng Tự Ðền Thờ 1. Vương Quyền Vua Ða-Vít Vua Ða-vít được phong làm vua Ít-ra-en (2 Sm 5:1-3) 1 Toàn thể Ít-ra-en tập hợp quanh vua Ða-vít tại Khép-rôn và thưa: "Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài! 2 Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un còn làm vua, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. Ðức Chúa, Thiên Chúa...
Continue reading
  486 Hits
Trinh & Mary

Chương 10

Trận Ghin-bô-a. Vua Sa-un bị tử thương. ([dc 1 Sm 31:1-13) 1 Người Phi-li-tinh giao chiến với Ít-ra-en. Người Ít-ra-en chạy trốn trước mặt người Phi-li-tinh và bị tử thương ngã gục trên núi Ghin-bô-a. 2 Người Phi-li-tinh bám sát vua Sa-un và các con trai vua; và chúng giết ông Giô-na-than, ông A-vi-na-đáp và ông Man-ki Su-a, các con vua Sa-un. 3 Áp...
Continue reading
  449 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

16 March 2019
Tất Cả Các Kinh
Lạy Chúa con, con thờ lạy và yêu mến Chúa hết lòng con. Con tạ ơn Chúa đã dựng nên con, cứu chuộc con và gìn giữ con suốt ngày hôm naỵ Con xin dâng lên Chúa mọi sự lành con đã làm hôm nay, và xin tha ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo