Trinh & Mary

Chương 36

 5. Tình Hình Ít-Ra-En Cuối Thời Quân Chủ Vua Giơ-hô-a-khát (2 V 23:30b-34) 1 Dân trong xứ chọn Giơ-hô-a-khát, con vua Giô-si-gia-hu và tôn lên làm vua kế vị vua cha tại Giê-ru-sa-lem. 2 Giơ-hô-a-khát lên ngôi vua khi được hai mươi ba tuổi, và trị vì ba tháng ở Giê-ru-sa-lem. 3 Vua Ai-cập truất phế vua Giơ-hô-a-khát và không cho cai trị ở Giê-...
Continue reading
  373 Hits
Trinh & Mary

Chương 35

Chuẩn bị lễ Vượt Qua (2 V 23:21) 1 Vua Giô-si-gia-hu cử hành lễ Vượt Qua kính Ðức Chúa ở Giê-ru-sa-lem. Chiên Vượt Qua được sát tế vào ngày mười bốn tháng thứ nhất. 2 Vua cắt đặt các tư tế vào những chức vụ tương xứng và khuyến khích họ yên tâm phục vụ Nhà Ðức Chúa. 3 Vua nói với các thầy Lê-vi, là những người huấn luyện toàn thể Ít-ra-en và là nhữ...
Continue reading
  364 Hits
Trinh & Mary

Chương 34

4. Cuộc Cải Cách Dưới Triều Vua Giô-Si-Gia-Hu Tổng quát về triều đại Giô-si-gia-hu (2 V 22:1-2) 1 Giô-si-gia-hu lên làm vua khi được tám tuổi, và trị vì ba mươi mốt năm ở Giê-ru-sa-lem. 2 Vua đã làm những điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa và đi theo đường lối vua Ða-vít, tổ tiên vua; vua không đi trệch bên phải bên trái. Những cuộc cải cách đầu ti...
Continue reading
  372 Hits
Trinh & Mary

Chương 33

 3. Sự Bất Trung Của Các Vua Mơ-Na-Se Và A-Môn Vua Mơ-na-se phá huỷ công trình của vua Khít-ki-gia (2 V 21:1-9) 1 Mơ-na-se lên ngôi vua khi được mười hai tuổi, và trị vì năm mươi lăm năm ở Giê-ru-sa-lem. 2 Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, theo những thói ghê tởm của các dân mà Ðức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Ít-ra-en. 3 Vua xâ...
Continue reading
  410 Hits
Trinh & Mary

Chương 32

Cuộc xâm lăng của Xan-khê-ríp 1 Sau khi nghe biết các sự việc và lòng trung thành của vua Khít-ki-gia, thì Xan-khê-ríp, vua Át-sua đến. Vua đến Giu-đa, đóng trại trước các thành kiên cố và ra lệnh phá các tường thành. 2 Vua Khít-ki-gia thấy Xan-khê-ríp đến với ý đồ đánh Giê-ru-sa-lem, 3 nên bàn mưu với các thủ lãnh và dũng sĩ của mình ngăn chặn các...
Continue reading
  350 Hits
Trinh & Mary

Chương 31

 Cải tổ việc phụng tự 1 Khi tất cả công việc ấy đã hoàn tất, toàn dân Ít-ra-en đang ở đó đi tới các thành xứ Giu-đa, đập vỡ các trụ đá, bằm nát các cột thờ, triệt hạ các nơi cao và các bàn thờ trong toàn cõi Giu-đa và Ben-gia-min, cũng như tại Ép-ra-im và Mơ-na-se, cho đến khi phá huỷ hoàn toàn. Sau đó, toàn thể con cái Ít-ra-en, ai về nhà nấy...
Continue reading
  364 Hits
Trinh & Mary

Chương 30

 Họp mừng lễ Vượt Qua 1 Vua Khít-ki-gia sai sứ giả đi khắp Ít-ra-en và Giu-đa, lại cũng viết cả văn thư mời Ép-ra-im và Mơ-na-se, đến Nhà Ðức Chúa ở Giê-ru-sa-lem để cử hành lễ Vượt Qua kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en. 2 Vua, các thủ lãnh và toàn thể đại hội ở Giê-ru-sa-lem đã quyết định cử hành lễ Vượt Qua ấy vào tháng hai, 3vì họ khôn...
Continue reading
  319 Hits
Trinh & Mary

Chương 29

 2. Công Cuộc Phục Hưng Của Vua Khít-Ki-Gia Tổng quát về triều đại vua Khít-ki-gia (2 V 18:1-3) 1 Khít-ki-gia lên ngôi vua khi được hai mươi lăm tuổi, và trị vì hai mươi chín năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là A-vi-gia, con gái ông Dơ-khác-gia-hu. 2 Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa, đúng như vua Ða-vít, tổ phụ vua đã làm. Thanh tẩ...
Continue reading
  346 Hits
Trinh & Mary

Chương 28

 V. Những Cuộc Canh Tân Vĩ Ðại Của Vua Khít-Ki-Gia Và Vua Giô-Si-Gia-Hu 1. Thái Ðộ Vô Ðạo Của Vua A-Khát, Thân Phụ Vua Khít-Ki-Gia Tổng quát về triều đại vua A-khát (2 V 16:1-4) 1 A-khát lên ngôi vua khi được hai mươi tuổi, và trị vì mười sáu năm ở Giê-ru-sa-lem. Vua đã không làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa, như vua Ða-vít, tổ phụ vua. ...
Continue reading
  430 Hits
Trinh & Mary

Chương 27

Triều đại vua Giô-tham (2 V 15:32-38) 1 Giô-tham lên ngôi vua khi được hai mươi lăm tuổi, và trị vì mười sáu năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Giơ-ru-sa, con gái ông Xa-đốc. 2 Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa, đúng như vua cha là Út-di-gia-hu đã làm; chỉ có điều là vua không vào Ðền Thờ Ðức Chúa, còn dân thì cứ ra hư hỏng. 3 Chính vua...
Continue reading
  332 Hits
Trinh & Mary

Chương 26

Khởi đầu triều đại vua Út-di-gia-hu (2 V 14:21-22; 15:2-4) 1 Toàn dân Giu-đa đặt Út-di-gia-hu mới mười sáu tuổi lên ngôi kế vị vua cha là A-mát-gia-hu. 2 Chính vua đã tái thiết Ê-lát và trả lại thành ấy cho Giu-đa sau khi vua A-mát-gia-hu an nghỉ bên cạnh tổ tiên. 3 Vua được mười sáu tuổi khi lên ngôi và trị vì năm mươi hai năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ ...
Continue reading
  333 Hits
Trinh & Mary

Chương 25

6. Ðạo Ðức Dở Dang Và Thành Công Nửa Vời Của Các Vua A-Mát-Gia-Hu, Út-Di-Gia-Hu Và Giô-Tham Vua A-mát-gia-hu lên ngôi (2 V 14:2-6) 1 A-mát-gia-hu lên ngôi vua khi được hai mươi lăm tuổi, và trị vì tại Giê-ru-sa-lem hai mươi chín năm. Thân mẫu của vua là bà Giơ-hô-át-đan người Giê-ru-sa-lem. 2 Vua làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa, nhưng lòng v...
Continue reading
  458 Hits
Trinh & Mary

Chương 24

 Vua Giô-át trùng tu Ðền Thờ (2 V 12:1-16) 1 Giô-át lên ngôi vua khi được bảy tuổi, và trị vì ở Giê-ru-sa-lem được bốn mươi năm. Thân mẫu vua là bà Xíp-gia, người Bơ-e Se-va. 2 Suốt thời tư tế Giơ-hô-gia-đa, vua Giô-át đã làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa. 3 Ông Giơ-hô-gia-đa cưới cho vua hai người vợ, và vua được một số con trai con gái....
Continue reading
  354 Hits
Trinh & Mary

Chương 23

 Vua Giô-át lên ngôi. Bà A-than-gia-hu chết. (2 V 11:4-16) 1 Năm thứ bảy ông Giơ-hô-gia-đa quyết tâm hành động; ông sai người đi mời các vị chỉ huy trăm quân sau đây: ông A-dác-gia-hu con ông Giơ-rô-kham, ông Gít-ma-ên con ông Giơ-hô-kha-nan, ông A-dác-gia-hu con ông Ô-vết, ông Ma-a-xê-gia-hu con ông A-đa-gia-hu, ông Ê-li-sa-phát con ông Dích-...
Continue reading
  383 Hits
Trinh & Mary

Chương 22

 Triều vua A-khát-gia-hu (2 V 8:25-29; 9:21-28) 1 Cư dân Giê-ru-sa-lem tôn con út của vua là A-khát-gia-hu lên kế vị, vì toán người cùng quân Ả-rập xâm nhập doanh trại đã giết hết các con lớn của vua rồi. Thế là A-khát-gia-hu con vua Giơ-hô-ram lên trị vì Giu-đa. 2 A-khát-gia-hu lên ngôi vua khi được hai mươi hai tuổi, và trị vì ở Giê-ru-sa-le...
Continue reading
  318 Hits
Trinh & Mary

Chương 21

1 Vua Giơ-hô-sa-phát an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất với các ngài trong Thành Ða-vít. Con vua là Giơ-hô-ram lên ngôi kế vị. 5. Sự Bất Trung Và Những Tai Họa Của Vua Giơ-Hô-Ram Vua A-khát-gia, hoàng hậu A-than-gia-hu và vua Giô-át (2 V 8:17-24a) 2 Vua Giơ-hô-ram có mấy người anh em con vua Giơ-hô-sa-phát sau đây: A-dác-gia, Giơ-khi-ên, Dơ-khác-...
Continue reading
  343 Hits
Trinh & Mary

Chương 20

 Một cuộc thánh chiến 1 Sau đó, con cái Mô-áp và con cái Am-mon, có những người Ma-ôn đi theo, đến gây chiến với vua Giơ-hô-sa-phát. 2 Người ta báo tin cho vua Giơ-hô-sa-phát rằng: "Một đạo quân đông đảo từ bên kia biển, từ Ê-đôm, đến tấn công ngài, và này chúng đã ở Khát-xôn Ta-ma, tức là Ên Ghe-đi." 3 Vua Giơ-hô-sa-phát hoảng sợ và quyết tâm...
Continue reading
  381 Hits
Trinh & Mary

Chương 19

1 Giơ-hô-sa-phát vua Giu-đa trở về nhà mình tại Giê-ru-sa-lem bình an vô sự. 2Thầy chiêm Giê-hu con ông Kha-na-ni ra đón vua Giơ-hô-sa-phát và thưa: "Liệu có nên trợ lực cho kẻ xấu chăng? Chẳng lẽ vua lại đi yêu kẻ ghét Ðức Chúa, để chuốc lấy cho vua cơn thịnh nộ của Người? 3 Dù sao thì vua cũng có những cái tốt, bởi vì vua đã phá huỷ các cột thờ k...
Continue reading
  352 Hits
Trinh & Mary

Chương 18

Hiệp ước với vua A-kháp và sự can thiệp của các ngôn sứ (1 V 22:1-27) 1 Bấy giờ, vua Giơ-hô-sa-phát được rất mực giàu có vinh quang, và vua thông gia với vua A-kháp. 2 Mấy năm sau vua xuống Sa-ma-ri thăm vua A-kháp. Ðể mừng vua và đoàn tuỳ tùng, vua A-kháp cho sát tế rất nhiều chiên bò; vua còn thuyết phục vua Giơ-hô-sa-phát lên tấn công Ra-mốt Ga-...
Continue reading
  359 Hits
Trinh & Mary

Chương 17

4. Vua Giơ-Hô-Sa-Phát Và Công Việc Hành Chánh Quyền lực vua Giơ-hô-sa-phát 1 Thái tử Giơ-hô-sa-phát lên kế vị vua cha, củng cố quyền hành nhằm đối phó với Ít-ra-en. 2 Vua bố trí quân đội tại tất cả các thành kiên cố trong nước Giu-đa, đặt các trấn thủ trong nước Giu-đa và tại các thành mà phụ vương A-xa đã chiếm được của Ép-ra-im. Mối bận tâm đối v...
Continue reading
  370 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

19 January 2019
Thư Philemon
Lời chào thăm (1) Phaolô, kẻ bị tù vì Ðức Kitô Giêsu, cùng với người anh em là Timôthê, gửi anh Philêmôn, cộng sự viên thân mến của chúng tôi, (2) cùng chị Ápphia và anh Akhippô, chiến hữu của chúng t...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo