Trinh & Mary

Chương 01

III. Vua Sa-Lô-Môn Với Việc Xây Cất Ðền Thờ Vua Sa-lô-môn được ơn Khôn Ngoan (1 V 3:1-15; 10:26-29) 1 Vua Sa-lô-môn, con vua Ða-vít, nắm vững vương quyền của mình. Ðức Chúa, Thiên Chúa của vua, ở với vua và làm cho vua nên cao trọng tuyệt vời. 2 Vua ngỏ lời với toàn thể Ít-ra-en, với các vị chỉ huy một ngàn, và chỉ huy một trăm quân, các thẩm phán,...
Continue reading
  572 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

1 Vua Sa-lô-môn đã lên danh sách bảy mươi ngàn phu khuân vác, tám mươi ngàn thợ đá trên núi và ba ngàn sáu trăm đốc công. 2 Vua Sa-lô-môn sai sứ đến nói với Khi-ram, vua thành Tia rằng: "Xin ngài cũng giúp tôi, như đã giúp vua Ða-vít thân phụ tôi là gửi gỗ bá hương cho thân phụ tôi xây nhà ở. 3 Nay tôi cũng sắp xây nhà kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của...
Continue reading
  559 Hits
Trinh & Mary

Chương 03

1 Vua Sa-lô-môn khởi công xây Nhà Ðức Chúa tại Giê-ru-sa-lem trên núi Mô-ri-gia, nơi Ðức Chúa đã hiện ra với phụ vương Ða-vít. Ðó là nơi vua Ða-vít đã chuẩn bị, trước kia là sân lúa của ông Oóc-nan người Giơ-vút. 2 Vua đã khởi công vào ngày mồng hai, tháng thứ hai, năm thứ tư triều đại vua. 3 Ðây là kích thước vua Sa-lô-môn ấn định để xây Nhà của T...
Continue reading
  575 Hits
Trinh & Mary

Chương 04

1 Vua làm một bàn thờ bằng đồng dài mười thước, cao năm thước. 2 Vua đúc một bể nước, rộng năm thước từ mép nọ tới mép kia, hình tròn, cao hai thước rưỡi; lấy dây mà đo chu vi của bể thì được mười lăm thước. 3 Bên dưới mép bể có hình những con vật giống con bò vòng quanh bể, cứ nửa thước là mười con, khắp chung quanh bể; hai hàng bò cùng đúc một lư...
Continue reading
  572 Hits
Trinh & Mary

Chương 05

1 Thế là hoàn thành toàn bộ công trình Ðền Thờ của Ðức Chúa do vua Sa-lô-môn thực hiện. Vua Sa-lô-môn đưa vào đó các vật thánh mà vua Ða-vít, thân phụ ông đã dâng: bạc, vàng, các vật dụng: vua đặt các vật ấy trong kho Nhà Thiên Chúa. Di chuyển Hòm Bia Giao Ước (1 V 8:1-9) 2 Bấy giờ vua Sa-lô-môn triệu tập về Giê-ru-sa-lem các kỳ mục Ít-ra-en, tất c...
Continue reading
  551 Hits
Trinh & Mary

Chương 06

1 Bấy giờ vua Sa-lô-môn nói: "Ðức Chúa đã phán là Người sẽ ngự trong đám mây dày đặc. 2 Nhưng chính con, con đã xây cho Ngài một ngôi nhà cao sang, một nơi để Ngài ngự muôn đời." Vua Sa-lô-môn hiệu triệu dân chúng (1 V 8:14-21) 3 Rồi vua quay mặt lại chúc lành cho toàn thể cộng đồng Ít-ra-en, trong khi cả cộng đồng Ít-ra-en đều đứng. 4 Vua nói: 5 "...
Continue reading
  518 Hits
Trinh & Mary

Chương 07

Lễ cung hiến (1 V 8:62-66) 1 Vua Sa-lô-môn cầu nguyện xong, thì có lửa từ trời xuống đốt hết lễ toàn thiêu và các tế vật, và vinh quang của Ðức Chúa tràn ngập Ðền Thờ. 2 Các tư tế không thể vào Ðền Thờ của Ðức Chúa, vì vinh quang của Ðức Chúa tràn ngập Ðền Thờ. 3Toàn thể con cái Ít-ra-en thấy lửa tràn xuống và vinh quang của Ðức Chúa ngự trên Ðền T...
Continue reading
  533 Hits
Trinh & Mary

Chương 08

Hoàn tất các công trình xây cất (1 V 9:10-25) 1 Vua Sa-lô-môn xây Ðền Thờ Ðức Chúa và cung điện nhà vua trong hai mươi năm. 2 Sau đó, vua xây lại các thành vua Khi-ram đã tặng, rồi định cư con cái Ít-ra-en tại các thành ấy. 3 Vua Sa-lô-môn đến Kha-mát Xô-va và chiếm lấy nơi ấy. 4Vua tái thiết Tát-mo trong sa mạc và tất cả các thành có kho dự trữ vu...
Continue reading
  529 Hits
Trinh & Mary

Chương 09

1 Nữ hoàng Sơ-va nghe biết danh tiếng vua Sa-lô-môn, thì đến Giê-ru-sa-lem đặt câu đố thử tài vua. Cùng đi với bà là cả một đoàn tuỳ tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở đầy hương liệu, và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà vào hội kiến với vua Sa-lô-môn và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. 2 Vua Sa-lô-môn giải đáp tất cả những ...
Continue reading
  566 Hits
Trinh & Mary

Chương 10

IV. Những Cuộc Cải Cách Ðầu Tiên Thời Quân Chủ 1. Vua Rơ-Kháp-Am Với Việc Tập Trung Các Thầy Lê-Vi Ly khai (1 V 12:1-19) 1 Rơ-kháp-am đi Si-khem, vì toàn thể Ít-ra-en tụ họp ở Si-khem để tôn ông lên làm vua. 2 Lúc ấy Gia-róp-am con ông Nơ-vát, nghe biết chuyện ấy - ông đang ở bên Ai-cập vì ông đã trốn vua Sa-lô-môn sang đó, ông liền bỏ Ai-cập trở v...
Continue reading
  552 Hits
Trinh & Mary

Chương 11

Hoạt động của vua Rơ-kháp-am (1 V 12:21-24) 1 Về tới Giê-ru-sa-lem, vua Rơ-kháp-am tập họp nhà Giu-đa và chi tộc Ben-gia-min, được một trăm tám mươi ngàn quân tinh nhuệ để giao chiến với Ít-ra-en và thu hồi vương quốc về cho Rơ-kháp-am. 2 Nhưng có lời Ðức Chúa phán với ông Sơ-ma-gia-hu, người của Thiên Chúa rằng: 3 "Hãy nói với Rơ-kháp-am con của S...
Continue reading
  479 Hits
Trinh & Mary

Chương 12

Vua Rơ-kháp-am bất trung với Ðức Chúa (1 V 14:25-28) 1 Củng cố được vương quốc và trở nên hùng mạnh rồi, vua Rơ-kháp-am bỏ Lề Luật của Ðức Chúa, khiến toàn thể Ít-ra-en cũng theo gương. 2 Vì họ bất trung với Ðức Chúa như thế, nên năm thứ năm triều vua Rơ-kháp-am, vua Ai-cập là Si-sắc đã tiến đánh Giê-ru-sa-lem. 3 Từ Ai-cập, ông kéo theo một ngàn ha...
Continue reading
  552 Hits
Trinh & Mary

Chương 13

2. Vua A-Vi-Gia Với Hàng Tư Tế Giê-Ru-Sa-Lem Chiến tranh (1 V 15:1-2,7) 1 Năm thứ mười tám triều vua Gia-róp-am, A-vi-gia lên làm vua Giu-đa, 2 và trị vì tại Giê-ru-sa-lem ba năm. Thân mẫu vua là bà Mi-kha-gia-hu ái nữ ông U-ri-ên người Ghíp-a. Chiến tranh đã diễn ra giữa vua A-vi-gia và vua Gia-róp-am. 3 Vua A-vi-gia ra trận cùng với một lực lượng...
Continue reading
  528 Hits
Trinh & Mary

Chương 14

1 Vua A-xa làm điều tốt lành và ngay chính trước mắt Ðức Chúa Thiên Chúa của vua. 2 Vua dẹp bỏ các bàn thờ của ngoại kiều và các nơi cao, phá huỷ các trụ thờ và các cột thờ. 3 Vua khuyên người Giu-đa tìm kiếm Ðức Chúa, Thiên Chúa tổ tiên họ, thi hành Lề Luật và huấn lệnh của Người. 4 Vua dẹp bỏ các nơi cao và các bàn thiên khỏi các thành Giu-đa. Dư...
Continue reading
  508 Hits
Trinh & Mary

Chương 15

 Lời kêu gọi của ông A-dác-gia-hu và cuộc cải cách 1 Ðược thần khí của Thiên Chúa thúc đẩy, ông A-dác-gia-hu con ông Ô-đết, 2 ra đón vua A-xa và thưa: "Xin vua A-xa và toàn thể Giu-đa cùng Ben-gia-min, hãy nghe tôi! Ðức Chúa ở với các ngài, khi các ngài ở với Ðức Chúa. Nếu các ngài tìm kiếm Ðức Chúa, Người sẽ cho các ngài được gặp; còn nếu các...
Continue reading
  504 Hits
Trinh & Mary

Chương 16

Cuộc chiến với Ít-ra-en (1 V 15:16-22) 1 Năm ba mươi sáu triều vua A-xa, Ba-sa vua Ít-ra-en tiến đánh Giu-đa; vua kiến thiết Ra-ma, để không cho ai ra vào liên lạc với A-xa vua Giu-đa. 2 Bấy giờ vua A-xa lấy bạc, vàng trong kho tàng của Ðền Thờ Ðức Chúa và của hoàng cung, rồi sai người đến với Ben Ha-đát vua A-ram đang cư ngụ tại Ða-mát, và nói rằn...
Continue reading
  518 Hits
Trinh & Mary

Chương 17

4. Vua Giơ-Hô-Sa-Phát Và Công Việc Hành Chánh Quyền lực vua Giơ-hô-sa-phát 1 Thái tử Giơ-hô-sa-phát lên kế vị vua cha, củng cố quyền hành nhằm đối phó với Ít-ra-en. 2 Vua bố trí quân đội tại tất cả các thành kiên cố trong nước Giu-đa, đặt các trấn thủ trong nước Giu-đa và tại các thành mà phụ vương A-xa đã chiếm được của Ép-ra-im. Mối bận tâm đối v...
Continue reading
  508 Hits
Trinh & Mary

Chương 18

Hiệp ước với vua A-kháp và sự can thiệp của các ngôn sứ (1 V 22:1-27) 1 Bấy giờ, vua Giơ-hô-sa-phát được rất mực giàu có vinh quang, và vua thông gia với vua A-kháp. 2 Mấy năm sau vua xuống Sa-ma-ri thăm vua A-kháp. Ðể mừng vua và đoàn tuỳ tùng, vua A-kháp cho sát tế rất nhiều chiên bò; vua còn thuyết phục vua Giơ-hô-sa-phát lên tấn công Ra-mốt Ga-...
Continue reading
  533 Hits
Trinh & Mary

Chương 19

1 Giơ-hô-sa-phát vua Giu-đa trở về nhà mình tại Giê-ru-sa-lem bình an vô sự. 2Thầy chiêm Giê-hu con ông Kha-na-ni ra đón vua Giơ-hô-sa-phát và thưa: "Liệu có nên trợ lực cho kẻ xấu chăng? Chẳng lẽ vua lại đi yêu kẻ ghét Ðức Chúa, để chuốc lấy cho vua cơn thịnh nộ của Người? 3 Dù sao thì vua cũng có những cái tốt, bởi vì vua đã phá huỷ các cột thờ k...
Continue reading
  503 Hits
Trinh & Mary

Chương 20

 Một cuộc thánh chiến 1 Sau đó, con cái Mô-áp và con cái Am-mon, có những người Ma-ôn đi theo, đến gây chiến với vua Giơ-hô-sa-phát. 2 Người ta báo tin cho vua Giơ-hô-sa-phát rằng: "Một đạo quân đông đảo từ bên kia biển, từ Ê-đôm, đến tấn công ngài, và này chúng đã ở Khát-xôn Ta-ma, tức là Ên Ghe-đi." 3 Vua Giơ-hô-sa-phát hoảng sợ và quyết tâm...
Continue reading
  528 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

20 October 2021
Sức Khỏe
DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU Ô-LIULÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆUTẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT  Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi http://www.allnaturalinfo.com/liver_cleanse.htm Bưởi là loại trái cây nhiệt...

RANDOM

07 February 2019
Triều Đại Giáo Hoàng
Đức Giáo hoàng Adrianô sinh tại Rôma, trong dòng quý tộc Côlônna, được bầu làm Giáo hoàng ngày 9-2-772. Giáo triều của ngài đồng thời với hoàng đế Charlemagne. Hai hoàng tử của Pépin, Charles và Carlo...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo