Trinh & Mary

Chương 36

 5. Tình Hình Ít-Ra-En Cuối Thời Quân Chủ Vua Giơ-hô-a-khát (2 V 23:30b-34) 1 Dân trong xứ chọn Giơ-hô-a-khát, con vua Giô-si-gia-hu và tôn lên làm vua kế vị vua cha tại Giê-ru-sa-lem. 2 Giơ-hô-a-khát lên ngôi vua khi được hai mươi ba tuổi, và trị vì ba tháng ở Giê-ru-sa-lem. 3 Vua Ai-cập truất phế vua Giơ-hô-a-khát và không cho cai trị ở Giê-...
Continue reading
  430 Hits
Trinh & Mary

Chương 35

Chuẩn bị lễ Vượt Qua (2 V 23:21) 1 Vua Giô-si-gia-hu cử hành lễ Vượt Qua kính Ðức Chúa ở Giê-ru-sa-lem. Chiên Vượt Qua được sát tế vào ngày mười bốn tháng thứ nhất. 2 Vua cắt đặt các tư tế vào những chức vụ tương xứng và khuyến khích họ yên tâm phục vụ Nhà Ðức Chúa. 3 Vua nói với các thầy Lê-vi, là những người huấn luyện toàn thể Ít-ra-en và là nhữ...
Continue reading
  432 Hits
Trinh & Mary

Chương 34

4. Cuộc Cải Cách Dưới Triều Vua Giô-Si-Gia-Hu Tổng quát về triều đại Giô-si-gia-hu (2 V 22:1-2) 1 Giô-si-gia-hu lên làm vua khi được tám tuổi, và trị vì ba mươi mốt năm ở Giê-ru-sa-lem. 2 Vua đã làm những điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa và đi theo đường lối vua Ða-vít, tổ tiên vua; vua không đi trệch bên phải bên trái. Những cuộc cải cách đầu ti...
Continue reading
  425 Hits
Trinh & Mary

Chương 33

 3. Sự Bất Trung Của Các Vua Mơ-Na-Se Và A-Môn Vua Mơ-na-se phá huỷ công trình của vua Khít-ki-gia (2 V 21:1-9) 1 Mơ-na-se lên ngôi vua khi được mười hai tuổi, và trị vì năm mươi lăm năm ở Giê-ru-sa-lem. 2 Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, theo những thói ghê tởm của các dân mà Ðức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Ít-ra-en. 3 Vua xâ...
Continue reading
  539 Hits
Trinh & Mary

Chương 32

Cuộc xâm lăng của Xan-khê-ríp 1 Sau khi nghe biết các sự việc và lòng trung thành của vua Khít-ki-gia, thì Xan-khê-ríp, vua Át-sua đến. Vua đến Giu-đa, đóng trại trước các thành kiên cố và ra lệnh phá các tường thành. 2 Vua Khít-ki-gia thấy Xan-khê-ríp đến với ý đồ đánh Giê-ru-sa-lem, 3 nên bàn mưu với các thủ lãnh và dũng sĩ của mình ngăn chặn các...
Continue reading
  414 Hits
Trinh & Mary

Chương 31

 Cải tổ việc phụng tự 1 Khi tất cả công việc ấy đã hoàn tất, toàn dân Ít-ra-en đang ở đó đi tới các thành xứ Giu-đa, đập vỡ các trụ đá, bằm nát các cột thờ, triệt hạ các nơi cao và các bàn thờ trong toàn cõi Giu-đa và Ben-gia-min, cũng như tại Ép-ra-im và Mơ-na-se, cho đến khi phá huỷ hoàn toàn. Sau đó, toàn thể con cái Ít-ra-en, ai về nhà nấy...
Continue reading
  423 Hits
Trinh & Mary

Chương 30

 Họp mừng lễ Vượt Qua 1 Vua Khít-ki-gia sai sứ giả đi khắp Ít-ra-en và Giu-đa, lại cũng viết cả văn thư mời Ép-ra-im và Mơ-na-se, đến Nhà Ðức Chúa ở Giê-ru-sa-lem để cử hành lễ Vượt Qua kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en. 2 Vua, các thủ lãnh và toàn thể đại hội ở Giê-ru-sa-lem đã quyết định cử hành lễ Vượt Qua ấy vào tháng hai, 3vì họ khôn...
Continue reading
  372 Hits
Trinh & Mary

Chương 29

 2. Công Cuộc Phục Hưng Của Vua Khít-Ki-Gia Tổng quát về triều đại vua Khít-ki-gia (2 V 18:1-3) 1 Khít-ki-gia lên ngôi vua khi được hai mươi lăm tuổi, và trị vì hai mươi chín năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là A-vi-gia, con gái ông Dơ-khác-gia-hu. 2 Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa, đúng như vua Ða-vít, tổ phụ vua đã làm. Thanh tẩ...
Continue reading
  398 Hits
Trinh & Mary

Chương 28

 V. Những Cuộc Canh Tân Vĩ Ðại Của Vua Khít-Ki-Gia Và Vua Giô-Si-Gia-Hu 1. Thái Ðộ Vô Ðạo Của Vua A-Khát, Thân Phụ Vua Khít-Ki-Gia Tổng quát về triều đại vua A-khát (2 V 16:1-4) 1 A-khát lên ngôi vua khi được hai mươi tuổi, và trị vì mười sáu năm ở Giê-ru-sa-lem. Vua đã không làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa, như vua Ða-vít, tổ phụ vua. ...
Continue reading
  486 Hits
Trinh & Mary

Chương 27

Triều đại vua Giô-tham (2 V 15:32-38) 1 Giô-tham lên ngôi vua khi được hai mươi lăm tuổi, và trị vì mười sáu năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Giơ-ru-sa, con gái ông Xa-đốc. 2 Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa, đúng như vua cha là Út-di-gia-hu đã làm; chỉ có điều là vua không vào Ðền Thờ Ðức Chúa, còn dân thì cứ ra hư hỏng. 3 Chính vua...
Continue reading
  382 Hits
Trinh & Mary

Chương 26

Khởi đầu triều đại vua Út-di-gia-hu (2 V 14:21-22; 15:2-4) 1 Toàn dân Giu-đa đặt Út-di-gia-hu mới mười sáu tuổi lên ngôi kế vị vua cha là A-mát-gia-hu. 2 Chính vua đã tái thiết Ê-lát và trả lại thành ấy cho Giu-đa sau khi vua A-mát-gia-hu an nghỉ bên cạnh tổ tiên. 3 Vua được mười sáu tuổi khi lên ngôi và trị vì năm mươi hai năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ ...
Continue reading
  393 Hits
Trinh & Mary

Chương 25

6. Ðạo Ðức Dở Dang Và Thành Công Nửa Vời Của Các Vua A-Mát-Gia-Hu, Út-Di-Gia-Hu Và Giô-Tham Vua A-mát-gia-hu lên ngôi (2 V 14:2-6) 1 A-mát-gia-hu lên ngôi vua khi được hai mươi lăm tuổi, và trị vì tại Giê-ru-sa-lem hai mươi chín năm. Thân mẫu của vua là bà Giơ-hô-át-đan người Giê-ru-sa-lem. 2 Vua làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa, nhưng lòng v...
Continue reading
  587 Hits
Trinh & Mary

Chương 24

 Vua Giô-át trùng tu Ðền Thờ (2 V 12:1-16) 1 Giô-át lên ngôi vua khi được bảy tuổi, và trị vì ở Giê-ru-sa-lem được bốn mươi năm. Thân mẫu vua là bà Xíp-gia, người Bơ-e Se-va. 2 Suốt thời tư tế Giơ-hô-gia-đa, vua Giô-át đã làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa. 3 Ông Giơ-hô-gia-đa cưới cho vua hai người vợ, và vua được một số con trai con gái....
Continue reading
  414 Hits
Trinh & Mary

Chương 23

 Vua Giô-át lên ngôi. Bà A-than-gia-hu chết. (2 V 11:4-16) 1 Năm thứ bảy ông Giơ-hô-gia-đa quyết tâm hành động; ông sai người đi mời các vị chỉ huy trăm quân sau đây: ông A-dác-gia-hu con ông Giơ-rô-kham, ông Gít-ma-ên con ông Giơ-hô-kha-nan, ông A-dác-gia-hu con ông Ô-vết, ông Ma-a-xê-gia-hu con ông A-đa-gia-hu, ông Ê-li-sa-phát con ông Dích-...
Continue reading
  438 Hits
Trinh & Mary

Chương 22

 Triều vua A-khát-gia-hu (2 V 8:25-29; 9:21-28) 1 Cư dân Giê-ru-sa-lem tôn con út của vua là A-khát-gia-hu lên kế vị, vì toán người cùng quân Ả-rập xâm nhập doanh trại đã giết hết các con lớn của vua rồi. Thế là A-khát-gia-hu con vua Giơ-hô-ram lên trị vì Giu-đa. 2 A-khát-gia-hu lên ngôi vua khi được hai mươi hai tuổi, và trị vì ở Giê-ru-sa-le...
Continue reading
  374 Hits
Trinh & Mary

Chương 21

1 Vua Giơ-hô-sa-phát an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất với các ngài trong Thành Ða-vít. Con vua là Giơ-hô-ram lên ngôi kế vị. 5. Sự Bất Trung Và Những Tai Họa Của Vua Giơ-Hô-Ram Vua A-khát-gia, hoàng hậu A-than-gia-hu và vua Giô-át (2 V 8:17-24a) 2 Vua Giơ-hô-ram có mấy người anh em con vua Giơ-hô-sa-phát sau đây: A-dác-gia, Giơ-khi-ên, Dơ-khác-...
Continue reading
  401 Hits
Trinh & Mary

Chương 20

 Một cuộc thánh chiến 1 Sau đó, con cái Mô-áp và con cái Am-mon, có những người Ma-ôn đi theo, đến gây chiến với vua Giơ-hô-sa-phát. 2 Người ta báo tin cho vua Giơ-hô-sa-phát rằng: "Một đạo quân đông đảo từ bên kia biển, từ Ê-đôm, đến tấn công ngài, và này chúng đã ở Khát-xôn Ta-ma, tức là Ên Ghe-đi." 3 Vua Giơ-hô-sa-phát hoảng sợ và quyết tâm...
Continue reading
  438 Hits
Trinh & Mary

Chương 19

1 Giơ-hô-sa-phát vua Giu-đa trở về nhà mình tại Giê-ru-sa-lem bình an vô sự. 2Thầy chiêm Giê-hu con ông Kha-na-ni ra đón vua Giơ-hô-sa-phát và thưa: "Liệu có nên trợ lực cho kẻ xấu chăng? Chẳng lẽ vua lại đi yêu kẻ ghét Ðức Chúa, để chuốc lấy cho vua cơn thịnh nộ của Người? 3 Dù sao thì vua cũng có những cái tốt, bởi vì vua đã phá huỷ các cột thờ k...
Continue reading
  410 Hits
Trinh & Mary

Chương 18

Hiệp ước với vua A-kháp và sự can thiệp của các ngôn sứ (1 V 22:1-27) 1 Bấy giờ, vua Giơ-hô-sa-phát được rất mực giàu có vinh quang, và vua thông gia với vua A-kháp. 2 Mấy năm sau vua xuống Sa-ma-ri thăm vua A-kháp. Ðể mừng vua và đoàn tuỳ tùng, vua A-kháp cho sát tế rất nhiều chiên bò; vua còn thuyết phục vua Giơ-hô-sa-phát lên tấn công Ra-mốt Ga-...
Continue reading
  428 Hits
Trinh & Mary

Chương 17

4. Vua Giơ-Hô-Sa-Phát Và Công Việc Hành Chánh Quyền lực vua Giơ-hô-sa-phát 1 Thái tử Giơ-hô-sa-phát lên kế vị vua cha, củng cố quyền hành nhằm đối phó với Ít-ra-en. 2 Vua bố trí quân đội tại tất cả các thành kiên cố trong nước Giu-đa, đặt các trấn thủ trong nước Giu-đa và tại các thành mà phụ vương A-xa đã chiếm được của Ép-ra-im. Mối bận tâm đối v...
Continue reading
  419 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

01 January 2019
Sách Đa-mi-en
 2. Thần Ben Và Con Rắn Ông Ða-ni-en và các tư tế của thần Ben 1 Sau khi vua Át-ty-a-ghê về sum họp với tổ tiên, Ky-rô, vua Ba-tư, lên trị vì vương quốc. 2 Ông Ða-ni-en là cận thần của vua và đượ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo