Chương 01

I. Việc Kế Vị Vua Ða-Vít Tuổi già của vua Ða-vít và những âm mưu của A-đô-ni-gia-hu 1 Vua Ða-vít đã già nua, tuổi tác; áo mặc bao nhiêu cũng không đủ ấm. 2 Các bề tôi của vua mới thưa vua rằng: "Xin được tìm cho đức vua, chúa thượng của hạ thần một cô trinh nữ, để nàng túc trực bên ngài và săn sóc cho ngài; có nàng nằm trong lòng ngài, ngài sẽ cảm ...
Continue reading
  478 Hits
478 Hits

Chương 02

 Di chúc của vua Ða-vít 1 Khi thấy mình đã gần đất xa trời, vua Ða-vít truyền dạy Sa-lô-môn con mình rằng: 2 "Cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời phải đi qua; con hãy can đảm lên và sống cho xứng bậc nam nhi. 3 Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Ðức Chúa, Thiên Chúa của con, mà đi theo đường lối của Người, là giữ các giới răn, mệnh l...
Continue reading
  458 Hits
458 Hits

Chương 03

 II. Tiểu Sử Sa-Lô-Môn Ðại Ðế 1. Sa-Lô-Môn, Con Người Khôn Ngoan Tiểu dẫn 1 Sa-lô-môn thành con rể của Pha-ra-ô vua Ai-cập, vì đã cưới công chúa vua Ai-cập, và đưa nàng về Thành của Ða-vít, cho đến khi hoàn thành việc xây cất cung điện của ông, cũng như Ðền Thờ Ðức Chúa và tường thành quanh Giê-ru-sa-lem.2 Chỉ có điều là dân chúng vẫn tế lễ tr...
Continue reading
  294 Hits
294 Hits

Chương 04

 04 Các viên chức cao cấp của vua Sa-lô-môn 1 Vua Sa-lô-môn cai trị toàn cõi Ít-ra-en. 2 Và đây là các viên chức của vua: A-dác-gia-hu, con của Xa-đốc, làm tư tế. 3 Ê-li-khô-rép và A-khi-gia, hai người con của Si-sa làm ký lục. Giơ-hô-sa-phát, con của A-khi-lút, làm ngự sử. 4 Bơ-na-gia-hu, con của Giơ-hô-gia-đa, chỉ huy quân đội. Xa-đốc và Ép-...
Continue reading
  289 Hits
289 Hits

Chương 05

05 1 Vua Sa-lô-môn có quyền trên tất cả các nước, từ Sông Cả đến đất của người Phi-li-tinh, và đến ranh giới Ai-cập. Họ phải triều cống và phục vụ vua Sa-lô-môn suốt đời vua. 6 Vua Sa-lô-môn có bốn ngàn ngăn chuồng cho ngựa kéo và mười hai ngàn con ngựa cưỡi. Danh tiếng vua Sa-lô-môn 9 Thiên Chúa cho vua Sa-lô-môn được dồi dào khôn ngoan, thông thạ...
Continue reading
  282 Hits
282 Hits

Chương 06

Xây cất Ðền Thờ 1 Năm thứ bốn trăm tám mươi từ khi con cái Ít-ra-en ra khỏi đất Ai-cập, năm thứ tư triều đại vua Sa-lô-môn cai trị Ít-ra-en tháng Diu tức là tháng thứ hai, vua xây Ðền Thờ kính Ðức Chúa. 2 Ðền vua Sa-lô-môn xây kính Ðức Chúa dài ba mươi thước, rộng mười thước và cao mười lăm thước. 3 Tiền đình ở trước gian Cung Thánh của Ðền Thờ dài...
Continue reading
  289 Hits
289 Hits

Chương 07

 Cung điện vua Sa-lô-môn 1 Vua Sa-lô-môn xây dựng cung điện của mình mất mười ba năm mới xong. 2 Vua đã xây Cung Rừng Li-băng, dài năm mươi thước, rộng hai mươi lăm thước, cao mười lăm thước, với bốn hàng cột bằng gỗ bá hương; trên các cột có ghép các thanh gỗ bá hương. 3 Trần nhà bằng gỗ bá hương được đặt trên bốn mươi lăm chiếc đà, mỗi khoan...
Continue reading
  309 Hits
309 Hits

Chương 08

 Di chuyển Hòm Bia Giao Ước (2 Sb 5:2-10) 1 Bấy giờ vua Sa-lô-môn triệu tập bên mình, tại Giê-ru-sa-lem, các kỳ mục Ít-ra-en, gồm tất cả các người đứng đầu các chi tộc cùng các trưởng tộc con cái Ít-ra-en, để đưa Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa lên, từ Thành vua Ða-vít tức là Xi-on. 2 Mọi người Ít-ra-en tập hợp lại bên vua Sa-lô-môn trong tháng ...
Continue reading
  284 Hits
284 Hits

Chương 09

 Thiên Chúa lại hiện ra với vua Sa-lô-môn (2 Sb 7:11 -22) 1 Sau khi vua Sa-lô-môn hoàn tất việc xây Ðền Thờ Ðức Chúa và cung điện nhà vua, cùng mọi công trình vua dự tính, 2 thì Ðức Chúa lại hiện ra với vua lần thứ hai, giống y như lần hiện ra với vua ở Ghíp-ôn. 3 Ðức Chúa phán với vua: "Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện và van nài trước nhan Ta...
Continue reading
  289 Hits
289 Hits

Chương 10

Cuộc viếng thăm của nữ hoàng Sơ-va (2 Sb 9:1-12) 1 Nữ hoàng Sơ-va nghe biết vua Sa-lô-môn nổi tiếng vì danh Ðức Chúa, thì đến đặt câu đố để thử tài vua. 2 Bà đến Giê-ru-sa-lem cùng với đoàn tuỳ tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở đầy hương liệu, và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà vào hội kiến với vua Sa-lô-môn và nói với vua tất cả những gì b...
Continue reading
  298 Hits
298 Hits

Chương 11

 4. Bóng Mây Ðen Trên Vương Quốc Các hậu phi của vua Sa-lô-môn 1 Vua Sa-lô-môn yêu nhiều người đàn bà ngoại bang; ngoài ái nữ của Pha-ra-ô, còn có các bà thuộc dân Mô-áp, Am-mon, Ê-đôm, Xi-đôn, Khết, 2 những dân mà Ðức Chúa đã truyền cho con cái Ít-ra-en là "các ngươi không được đi lại với chúng, và chúng cũng chẳng được đi lại với các ngươi; ...
Continue reading
  312 Hits
312 Hits

Chương 12

 III. Cuộc Ly Khai Về Chính Trị Và Tôn Giáo Ðại hội tại Si-khem (2 Sb 10: 1-19) 1 Rơ-kháp-am đi Si-khem, vì toàn thể Ít-ra-en tụ họp ở Si-khem để tôn ông lên làm vua. 2 Lúc ấy Gia-róp-am con ông Nơ-vát nghe biết chuyện ấy, -ông còn đang ở bên Ai-cập vì ông đã trốn vua Sa-lô-môn sang đó- ông liền bỏ Ai-cập trở về. 3Người ta cho mời ông Gia-róp-...
Continue reading
  304 Hits
304 Hits

Chương 13

Kết án bàn thờ tại Bết Ên 1 Do lệnh của Ðức Chúa, có một người của Thiên Chúa từ Giu-đa đến Bết Ên vào lúc Gia-róp-am đang đứng gần bàn thờ đốt hương, 2 và theo lệnh Ðức Chúa, người ấy la lên chống bàn thờ rằng: "Bàn thờ, bàn thờ! Ðức Chúa phán thế này: Rồi đây một người con sẽ sinh ra cho nhà Ða-vít, tên là Giô-si-gia-hu; trên ngươi, nó sẽ sát tế ...
Continue reading
  300 Hits
300 Hits

Chương 14

IV. Lịch Sử Hai Vương Quốc Cho Tới Thời Ngôn Sứ Ê-Li-A Giai đoạn kế tiếp triều đại vua Gia-róp-am I (931-910) 1 Bấy giờ hoàng tử A-vi-gia, con vua Gia-róp-am, lâm bệnh; 2 vua Gia-róp-am nói với phu nhân: "Này! Xin bà đứng lên và cải trang để người ta không biết được bà là vợ của Gia-róp-am, rồi đi tới Si-lô. Ở đấy có ngôn sứ A-khi-gia là người đã b...
Continue reading
  332 Hits
332 Hits

Chương 15

 Triều đại vua A-vi-giam tại Giu-đa (913-911) (2 Sb 13: 1-14: 1) 1 Năm thứ mười tám triều vua Gia-róp-am, con ông Nơ-vát là A-vi-giam lên làm vua Giu-đa, 2 và trị vì tại Giê-ru-sa-lem ba năm; thân mẫu vua là bà Ma-a-kha, ái nữ ông Áp-sa-lôm. 3 Vua rập theo con đường tội lỗi vua cha đã đi trước, mà không trọn tình với Ðức Chúa, Thiên Chúa của v...
Continue reading
  290 Hits
290 Hits

Chương 16

 1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-hu, con ông Kha-na-ni, chống lại vua Ba-sa, rằng: 2 "Từ bụi đất Ta đã kéo ngươi lên và đặt ngươi làm thủ lãnh Ít-ra-en dân Ta, nhưng ngươi đã đi theo con đường của Gia-róp-am, và đã lôi kéo Ít-ra-en dân Ta phạm tội, mà chọc giận Ta, vì thế 3 này Ta sẽ quét sạch hậu duệ của Ba-sa và con cháu nhà nó, Ta sẽ làm...
Continue reading
  299 Hits
299 Hits

Chương 17

 V. Truyện Ngôn Sứ Ê-Li-A 1. Cơn Ðại Hạn Báo trước tai ương 1 Ông Ê-li-a, người Tít-be, trong số dân cư ngụ tại Ga-la-át, nói với vua A-kháp rằng: "Có Ðức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của Ít-ra-en, Ðấng tôi phục vụ: trong những năm sắp tới, sẽ chẳng có mưa, có sương, nếu tôi không ra lệnh." Tại suối Cơ-rít 2 Có lời Ðức Chúa phán với ông như sau:...
Continue reading
  289 Hits
289 Hits

Chương 18

Cuộc gặp gỡ giữa ông Ê-li-a và ông Ô-vát-gia-hu 1 Thời gian dài qua đi, lại có lời Ðức Chúa phán với ông Ê-li-a vào năm thứ ba, rằng: "Ngươi hãy đi tới gặp A-kháp, Ta sẽ cho mưa xuống trên mặt đất." 2 Ông Ê-li-a đi tới gặp vua A-kháp. 3 Bấy giờ, vua A-kháp kêu ông Ô-vát-gia-hu, quản đốc hoàng cung vào. Ông Ô-vát-gia-hu là người rất kính sợ Ðức Chúa...
Continue reading
  310 Hits
310 Hits

Chương 19

 2. Ngôn Sứ Ê-Li-A Tại Khô-Rếp Trên đường lên núi Khô-rếp 1 Vua A-kháp kể cho I-de-ven nghe mọi chuyện ông Ê-li-a đã làm và tất cả sự việc ông dùng gươm hạ sát hết các ngôn sứ. 2 Bà I-de-ven liền sai sứ giả đến nói với ông Ê-li-a rằng: "Xin các thần minh làm cho ta thế này, và còn hơn thế nữa, nếu giờ này sáng mai ta không biến mạng ngươi ra n...
Continue reading
  302 Hits
302 Hits

Chương 20

 3. Các Cuộc Chiến Với Người A-Ram Vây hãm Sa-ma-ri 1 Ben Ha-đát, vua A-ram tập họp tất cả quân đội lại. Cùng với ba mươi hai vua, có cả xe lẫn ngựa, vua tiến lên vây hãm Sa-ma-ri và tấn công thành ấy. 2 Vua sai sứ giả vào thành yết kiến A-kháp, vua Ít-ra-en, 3 và nói với vua này rằng: "Ben Ha-đát nói thế này: bạc, vàng của ông thuộc về ta; cá...
Continue reading
  284 Hits
284 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì?Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội ...

RANDOM

02 January 2019
Sách Mikha
Bất công ở khắp nơi1 Khốn thân tôi! Vì tôi giống như người hái quả trong mùa hè,như người đi mót nho trong mùa thu hoạch:không tìm được chùm nho nào để ăn,chẳng gặp quả đầu mùa tôi hằng ưa thích.2 Kẻ ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo