Chương 01

  1 Sau khi vua A-kháp qua đời, Mô-áp nổi loạn chống Ít-ra-en. 2 Vua A-khát-gia ngã xuống từ lan can phòng trên của lầu vua ở Sa-ma-ri, nên bị đau ốm. Vua sai sứ giả đi và bảo họ: "Các ngươi hãy đi thỉnh ý Ba-an Dơ-vúp, thần của Éc-rôn, để xem ta có thể qua khỏi cơn bệnh này không?" 3 Nhưng sứ giả của Ðức Chúa nói với ông Ê-li-a người Tít-be: ...
Continue reading
  118 Hits
118 Hits

Chương 02

  VI. Truyện Ông Ê-Li-Sa 1. Những Bước Ðầu Ngôn sứ Ê-li-a được đem đi. Ông Ê-li-sa thay thế. 1 Vào thời Ðức Chúa đem ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc, ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa rời Ghin-gan. 2 Ông Ê-li-a nói với ông Ê-li-sa: "Xin anh ở lại đây, vì Ðức Chúa sai thầy đến Bết Ên." Nhưng ông Ê-li-sa thưa: "Có Ðức Chúa hằng sống và có thầy đan...
Continue reading
  117 Hits
117 Hits

Chương 03

2. Cuộc Chiến Chông Mô-Áp Thời vua Giô-ram cai trị Ít-ra-en (852-841) 1 Vua Giô-ram, con vua A-kháp, lên ngôi tại Sa-ma-ri cai trị Ít-ra-en, vào năm thứ mười tám triều vua Giơ-hô-sa-phát, vua Giu-đa. Vua trị vì được mười hai năm. 2 Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, nhưng không như cha như mẹ của vua, vì vua đã cất bỏ trụ đá thần Ba-an mà vua ch...
Continue reading
  120 Hits
120 Hits

Chương 04

  3. Vài Phép Lạ Của Ông Ê-Li-Sa Dầu của bà goá 1 Có người vợ của một trong những anh em ngôn sứ kêu cứu ông Ê-li-sa: "Tôi tớ ngài là chồng tôi đã chết. Và ngài biết là tôi tớ ngài kính sợ Ðức Chúa. Nhưng chủ nợ đã đến bắt hai đứa con tôi làm nô lệ." 2 Ông Ê-li-sa nói với bà: "Tôi có thể làm gì cho chị đây? Hãy cho tôi biết: trong nhà chị còn ...
Continue reading
  111 Hits
111 Hits

Chương 05

  Ông Na-a-man được chữa khỏi bệnh phung hủi 1 Ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram, là người có thần thế và uy tín trước mặt chúa thượng của ông, vì Ðức Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-ram. Nhưng ông lại mắc bệnh phung hủi. 2 Khi những người A-ram đi càn quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Ít-ra-en đưa về. Nó vào giú...
Continue reading
  121 Hits
121 Hits

Chương 06

  Cái rìu đã mất lại tìm thấy 1 Các anh em ngôn sứ nói với ông Ê-li-sa: "Thầy coi, nơi chúng tôi ngồi nghe thầy đây đã ra quá hẹp, so với số người chúng tôi. 2 Vậy xin cho chúng tôi đi ra bờ sông Gio-đan; ở đó, mỗi người chúng tôi sẽ lấy một cái xà, rồi làm một nơi để ngồi nghe." Ông bảo: "Các anh cứ đi!" 3 Một người trong nhóm nói: "Xin thầy ...
Continue reading
  105 Hits
105 Hits

Chương 07

  1 Ông Ê-li-sa nói: "Hãy nghe lời của Ðức Chúa: Ðức Chúa phán thế này: Ngày mai, cũng vào giờ này, tại cửa thành Sa-ma-ri, cứ ba chỉ bạc sẽ mua được một thúng tinh bột lúa miến; cứ ba chỉ bạc sẽ mua được hai thúng lúa mạch!" 2 Viên giám mã đỡ tay vua đáp lời người của Thiên Chúa: "Cho dù Ðức Chúa có mở cống trên trời, điều đó liệu có xảy ra k...
Continue reading
  112 Hits
112 Hits

Chương 08

  Kết thúc truyện người phụ nữ Su-nêm 1 Ông Ê-li-sa nói với người phụ nữ có đứa con trai ông đã làm cho sống lại: "Bà hãy trỗi dậy, lên đường, đem theo gia đình của bà. Hãy ra nước ngoài, ở tạm nơi nào ở được, vì Ðức Chúa đã khiến nạn đói xảy ra, hơn nữa nạn đói còn xảy ra trong xứ suốt bảy năm." 2 Người phụ nữ trỗi dậy và làm theo lời người c...
Continue reading
  127 Hits
127 Hits

Chương 09

5. Truyện Vua Giê-Hu Xức dầu phong vương cho ông Giê-hu 1 Ngôn sứ Ê-li-sa gọi một người trong nhóm anh em ngôn sứ và bảo: "Hãy thắt lưng và cầm theo lọ dầu này, mà đi tới Ra-mốt Ga-la-át. 2 Khi đến nơi, anh hãy tìm cách nhận mặt ông Giê-hu, con ông Giơ-hô-sa-phát, cháu ông Nim-si. Anh đến và mời ông ấy đứng lên, ra khỏi chỗ các anh em đồng đội, rồi...
Continue reading
  110 Hits
110 Hits

Chương 10

  Hoàng tộc Ít-ra en bị sát hại 1 Vua A-kháp có bảy mươi người con ở Sa-ma-ri. Ông Giê-hu viết thư gửi đến Sa-ma-ri cho các thủ lãnh của Gít-rơ-en, các kỳ mục và các tổng trấn của vua A-kháp. Thư viết: 2 "Vì các ông có các hoàng tử của chủ các ông ủng hộ, vì các ông có nào xe, nào ngựa, nào thành trì kiên cố, nào khí giới, cho nên khi thư này ...
Continue reading
  117 Hits
117 Hits

Chương 11

6. Từ Triều A-Than-Gia Ðến Khi Ông Ê-Li-Sa Qua Ðời Truyện bà A-than-gia (841-835) (2 Sb 22:10-23:21) 1 Bà A-than-gia, thân mẫu vua A-khát-gia-hu, thấy con mình đã chết, thì đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng tộc. 2 Nhưng bà Giơ-hô-se-va, ái nữ vua Giô-ram và là chị của vua A-khát-gia-hu, đã ẵm Giô-át, con vua A-khát-gia-hu, lén đưa cậu ra khỏi số các ...
Continue reading
  138 Hits
138 Hits

Chương 12

  Vua Giô-át cai trị Giu-đa (835-796) (2 Sb 24:1-16) 1 Giô-át lên làm vua khi được bảy tuổi. 2 Năm thứ bảy triều vua Giê-hu, vua Giô-át lên ngôi và đã trị vì ở Giê-ru-sa-lem bốn mươi năm. Thân mẫu vua là bà Xíp-gia, người Bơ-e Se-va. 3 Suốt cả đời, vua Giô-át đã làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa, vì vua đã được tư tế Giơ-hô-gia-đa dạy dỗ....
Continue reading
  116 Hits
116 Hits

Chương 13

  Vua Giơ-hô-a-khát cai trị Ít-ra-en (814-798) 1 Năm thứ hai mươi ba triều vua Giô-át, con vua A-khát-gia-hu, vua Giu-đa, ông Giơ-hô-a-khát, con vua Giê-hu, lên làm vua ở Sa-ma-ri, trị vì Ít-ra-en được mười bảy năm. 2 Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, đã bắt chước vua Gia-róp-am, con ông Nơ-vát, phạm thứ tội trước kia vua Gia-róp-am, đã lô...
Continue reading
  113 Hits
113 Hits

Chương 14

VII. Hai Vương Quốc Cho Tới Ngày Sa-Ma-Ri Thất Thủ Vua A-mát-gia-hu cai trị Giu-đa (796-781) (2 Sb 25:1-28) 1 Năm thứ hai triều vua Giô-át, con vua Giơ-hô-a-khát, vua Ít-ra-en, thì con vua Giô-át, vua Giu-đa, là A-mát-gia-hu, lên làm vua. 2 Khi lên ngôi, vua được hai mươi lăm tuổi và trị vì tại Giê-ru-sa-lem hai mươi chín năm. Thân mẫu của vua là b...
Continue reading
  146 Hits
146 Hits

Chương 15

  Vua A-dác-gia cai trị Giu-đa (781-740) (2 Sb 26:1-23) 1 Năm thứ hai mươi bảy triều Gia-róp-am, vua Ít-ra-en, con vua A-mát-gia, vua Giu-đa, là A-dác-gia lên làm vua. 2 Ông lên ngôi vua khi được mười sáu tuổi, và trị vì năm mươi hai năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Giơ-khôn-gia-hu, người Giê-ru-sa-lem. 3 Vua đã làm điều ngay chính trước mắt...
Continue reading
  119 Hits
119 Hits

Chương 16

Vua A-khát cai trị Giu-đa (736-716) (2 Sb 28:1-27) 1 Năm thứ mười bảy triều vua Pe-các, con ông Rơ-man-gia-hu, con vua Giô-tham, vua Giu-đa, là A-khát, lên làm vua. 2 A-khát lên ngôi vua khi được hai mươi tuổi, và trị vì mười sáu năm ở Giê-ru-sa-lem. Vua đã không làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa, Thiên Chúa của vua, như vua Ða-vít, tổ phụ vua...
Continue reading
  147 Hits
147 Hits

Chương 17

  Vua Hô-sê cai trị Ít-ra-en (732-724) 1 Năm thứ mười hai triều A-khát, vua Giu-đa, con ông Ê-la là Hô-sê lên làm vua cai trị Ít-ra-en chín năm, ở Sa-ma-ri. 2 Vua đã làm diều dữ trái mắt Ðức Chúa, tuy không bằng các vua Ít-ra-en trước. 3 Vua Át-sua là San-ma-ne-xe tiến lên đánh vua. Vua Hô-sê đã phải làm tôi và triều cống vua ấy. 4 Nhưng vua Á...
Continue reading
  120 Hits
120 Hits

Chương 18

VIII. Những Giai Ðoạn Cuối Cùng Của Vương Quốc Giu-Ða 1. Vua Khít-Ki-Gia, Ngôn Sứ I-Sai-A Và Nước Át-Sua Dẫn nhập vào triều vua Khít-ki-gia (716-687) (2 Sb 29:1-2; 31:1) 1 Năm thứ ba triều vua Hô-sê, con ông Ê-la, vua Ít-ra-en, con vua A-khát, vua Giu-đa, là Khít-ki-gia lên làm vua. 2 Khi lên ngôi, vua được hai mươi lăm tuổi và trị vì hai mươi chín...
Continue reading
  110 Hits
110 Hits

Chương 19

Cầu cứu ngôn sứ I-sai-a (Es 37:1-7) 1 Nghe thế, vua Khít-ki-gia liền xé áo mình ra, khoác áo vải thô, vào Nhà Ðức Chúa. 2 Vua sai ông En-gia-kim, đại nội thị thần, ông Sép-na, ký lục, và các kỳ mục trong hàng tư tế, tất cả đều khoác áo vải thô, đến gặp ngôn sứ I-sai-a, con ông A-mốc. 3 Họ thưa: "Vua Khít-ki-gia phán thế này: Hôm nay là một ngày khố...
Continue reading
  140 Hits
140 Hits

Chương 20

Vua Khít-ki-gia lâm bệnh và được khỏi (Es 38:1-8,21-22;2 Sb 32:24-26) 1 Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia lâm bệnh nguy tử. Ngôn sứ I-sai-a, con ông A-mốc, đến gặp vua và nói: "Ðức Chúa phán thế này: Hãy lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không sống nổi đâu." 2 Vua quay mặt vào tường, và cầu nguyện với Ðức Chúa như sau: 3 "Ôi, lạy Ðức Chúa, ...
Continue reading
  115 Hits
115 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

02 September 2019
Truyện Ngắn
Ông Luigi là nhân viên sở hỏa xa đang tuổi về hưu. Gia đình ông sống tại họ đạo thuộc giáo phận Reggio Emilia, miền Trung nước Ý. Lúc đó giáo phận thuộc quyền coi sóc của Đức Cha Beniamino Socche (+1975).Ngày còn xuân trẻ, ông ...

RANDOM

29 December 2018
Thánh Vịnh 1 - 150
Ðời sống con người mong manh và mỏng giòn 1 Lời cầu nguyện. Của ông Mô-sê, người của Thiên Chúa.Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.2 Ngay cả khi đồi núi chưa được dựn...
Nếu trang web này hữu ích cho quý vị, hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo