Trinh & Mary

Chương 01

 1 Sau khi vua A-kháp qua đời, Mô-áp nổi loạn chống Ít-ra-en. 2 Vua A-khát-gia ngã xuống từ lan can phòng trên của lầu vua ở Sa-ma-ri, nên bị đau ốm. Vua sai sứ giả đi và bảo họ: "Các ngươi hãy đi thỉnh ý Ba-an Dơ-vúp, thần của Éc-rôn, để xem ta có thể qua khỏi cơn bệnh này không?" 3 Nhưng sứ giả của Ðức Chúa nói với ông Ê-li-a người Tít-be: "...
Continue reading
  546 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

 VI. Truyện Ông Ê-Li-Sa 1. Những Bước Ðầu Ngôn sứ Ê-li-a được đem đi. Ông Ê-li-sa thay thế. 1 Vào thời Ðức Chúa đem ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc, ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa rời Ghin-gan. 2 Ông Ê-li-a nói với ông Ê-li-sa: "Xin anh ở lại đây, vì Ðức Chúa sai thầy đến Bết Ên." Nhưng ông Ê-li-sa thưa: "Có Ðức Chúa hằng sống và có thầy đang...
Continue reading
  545 Hits
Trinh & Mary

Chương 03

2. Cuộc Chiến Chông Mô-Áp Thời vua Giô-ram cai trị Ít-ra-en (852-841) 1 Vua Giô-ram, con vua A-kháp, lên ngôi tại Sa-ma-ri cai trị Ít-ra-en, vào năm thứ mười tám triều vua Giơ-hô-sa-phát, vua Giu-đa. Vua trị vì được mười hai năm. 2Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, nhưng không như cha như mẹ của vua, vì vua đã cất bỏ trụ đá thần Ba-an mà vua cha...
Continue reading
  520 Hits
Trinh & Mary

Chương 04

 3. Vài Phép Lạ Của Ông Ê-Li-Sa Dầu của bà goá 1 Có người vợ của một trong những anh em ngôn sứ kêu cứu ông Ê-li-sa: "Tôi tớ ngài là chồng tôi đã chết. Và ngài biết là tôi tớ ngài kính sợ Ðức Chúa. Nhưng chủ nợ đã đến bắt hai đứa con tôi làm nô lệ." 2 Ông Ê-li-sa nói với bà: "Tôi có thể làm gì cho chị đây? Hãy cho tôi biết: trong nhà chị còn c...
Continue reading
  508 Hits
Trinh & Mary

Chương 05

 Ông Na-a-man được chữa khỏi bệnh phung hủi 1 Ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram, là người có thần thế và uy tín trước mặt chúa thượng của ông, vì Ðức Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-ram. Nhưng ông lại mắc bệnh phung hủi. 2 Khi những người A-ram đi càn quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Ít-ra-en đưa về. Nó vào giúp...
Continue reading
  539 Hits
Trinh & Mary

Chương 06

 Cái rìu đã mất lại tìm thấy 1 Các anh em ngôn sứ nói với ông Ê-li-sa: "Thầy coi, nơi chúng tôi ngồi nghe thầy đây đã ra quá hẹp, so với số người chúng tôi. 2 Vậy xin cho chúng tôi đi ra bờ sông Gio-đan; ở đó, mỗi người chúng tôi sẽ lấy một cái xà, rồi làm một nơi để ngồi nghe." Ông bảo: "Các anh cứ đi!" 3 Một người trong nhóm nói: "Xin thầy v...
Continue reading
  504 Hits
Trinh & Mary

Chương 07

 1 Ông Ê-li-sa nói: "Hãy nghe lời của Ðức Chúa: Ðức Chúa phán thế này: Ngày mai, cũng vào giờ này, tại cửa thành Sa-ma-ri, cứ ba chỉ bạc sẽ mua được một thúng tinh bột lúa miến; cứ ba chỉ bạc sẽ mua được hai thúng lúa mạch!" 2 Viên giám mã đỡ tay vua đáp lời người của Thiên Chúa: "Cho dù Ðức Chúa có mở cống trên trời, điều đó liệu có xảy ra kh...
Continue reading
  633 Hits
Trinh & Mary

Chương 08

 Kết thúc truyện người phụ nữ Su-nêm 1 Ông Ê-li-sa nói với người phụ nữ có đứa con trai ông đã làm cho sống lại: "Bà hãy trỗi dậy, lên đường, đem theo gia đình của bà. Hãy ra nước ngoài, ở tạm nơi nào ở được, vì Ðức Chúa đã khiến nạn đói xảy ra, hơn nữa nạn đói còn xảy ra trong xứ suốt bảy năm." 2 Người phụ nữ trỗi dậy và làm theo lời người củ...
Continue reading
  789 Hits
Trinh & Mary

Chương 09

5. Truyện Vua Giê-Hu Xức dầu phong vương cho ông Giê-hu 1 Ngôn sứ Ê-li-sa gọi một người trong nhóm anh em ngôn sứ và bảo: "Hãy thắt lưng và cầm theo lọ dầu này, mà đi tới Ra-mốt Ga-la-át. 2 Khi đến nơi, anh hãy tìm cách nhận mặt ông Giê-hu, con ông Giơ-hô-sa-phát, cháu ông Nim-si. Anh đến và mời ông ấy đứng lên, ra khỏi chỗ các anh em đồng đội, rồi...
Continue reading
  468 Hits
Trinh & Mary

Chương 10

 Hoàng tộc Ít-ra en bị sát hại 1 Vua A-kháp có bảy mươi người con ở Sa-ma-ri. Ông Giê-hu viết thư gửi đến Sa-ma-ri cho các thủ lãnh của Gít-rơ-en, các kỳ mục và các tổng trấn của vua A-kháp. Thư viết: 2 "Vì các ông có các hoàng tử của chủ các ông ủng hộ, vì các ông có nào xe, nào ngựa, nào thành trì kiên cố, nào khí giới, cho nên khi thư này đ...
Continue reading
  555 Hits
Trinh & Mary

Chương 11

6. Từ Triều A-Than-Gia Ðến Khi Ông Ê-Li-Sa Qua Ðời Truyện bà A-than-gia (841-835) (2 Sb 22:10-23:21) 1 Bà A-than-gia, thân mẫu vua A-khát-gia-hu, thấy con mình đã chết, thì đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng tộc. 2 Nhưng bà Giơ-hô-se-va, ái nữ vua Giô-ram và là chị của vua A-khát-gia-hu, đã ẵm Giô-át, con vua A-khát-gia-hu, lén đưa cậu ra khỏi số các ...
Continue reading
  641 Hits
Trinh & Mary

Chương 12

 Vua Giô-át cai trị Giu-đa (835-796) (2 Sb 24:1-16) 1 Giô-át lên làm vua khi được bảy tuổi. 2 Năm thứ bảy triều vua Giê-hu, vua Giô-át lên ngôi và đã trị vì ở Giê-ru-sa-lem bốn mươi năm. Thân mẫu vua là bà Xíp-gia, người Bơ-e Se-va. 3 Suốt cả đời, vua Giô-át đã làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa, vì vua đã được tư tế Giơ-hô-gia-đa dạy dỗ. ...
Continue reading
  511 Hits
Trinh & Mary

Chương 13

 Vua Giơ-hô-a-khát cai trị Ít-ra-en (814-798) 1 Năm thứ hai mươi ba triều vua Giô-át, con vua A-khát-gia-hu, vua Giu-đa, ông Giơ-hô-a-khát, con vua Giê-hu, lên làm vua ở Sa-ma-ri, trị vì Ít-ra-en được mười bảy năm. 2 Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, đã bắt chước vua Gia-róp-am, con ông Nơ-vát, phạm thứ tội trước kia vua Gia-róp-am, đã lôi...
Continue reading
  528 Hits
Trinh & Mary

Chương 14

VII. Hai Vương Quốc Cho Tới Ngày Sa-Ma-Ri Thất Thủ Vua A-mát-gia-hu cai trị Giu-đa (796-781) (2 Sb 25:1-28) 1 Năm thứ hai triều vua Giô-át, con vua Giơ-hô-a-khát, vua Ít-ra-en, thì con vua Giô-át, vua Giu-đa, là A-mát-gia-hu, lên làm vua. 2 Khi lên ngôi, vua được hai mươi lăm tuổi và trị vì tại Giê-ru-sa-lem hai mươi chín năm. Thân mẫu của vua là b...
Continue reading
  694 Hits
Trinh & Mary

Chương 15

 Vua A-dác-gia cai trị Giu-đa (781-740) (2 Sb 26:1-23) 1 Năm thứ hai mươi bảy triều Gia-róp-am, vua Ít-ra-en, con vua A-mát-gia, vua Giu-đa, là A-dác-gia lên làm vua. 2 Ông lên ngôi vua khi được mười sáu tuổi, và trị vì năm mươi hai năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Giơ-khôn-gia-hu, người Giê-ru-sa-lem. 3 Vua đã làm điều ngay chính trước mắt ...
Continue reading
  527 Hits
Trinh & Mary

Chương 16

Vua A-khát cai trị Giu-đa (736-716) (2 Sb 28:1-27) 1 Năm thứ mười bảy triều vua Pe-các, con ông Rơ-man-gia-hu, con vua Giô-tham, vua Giu-đa, là A-khát, lên làm vua. 2 A-khát lên ngôi vua khi được hai mươi tuổi, và trị vì mười sáu năm ở Giê-ru-sa-lem. Vua đã không làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa, Thiên Chúa của vua, như vua Ða-vít, tổ phụ vua...
Continue reading
  833 Hits
Trinh & Mary

Chương 17

 Vua Hô-sê cai trị Ít-ra-en (732-724) 1 Năm thứ mười hai triều A-khát, vua Giu-đa, con ông Ê-la là Hô-sê lên làm vua cai trị Ít-ra-en chín năm, ở Sa-ma-ri. 2 Vua đã làm diều dữ trái mắt Ðức Chúa, tuy không bằng các vua Ít-ra-en trước. 3 Vua Át-sua là San-ma-ne-xe tiến lên đánh vua. Vua Hô-sê đã phải làm tôi và triều cống vua ấy. 4 Nhưng vua Át...
Continue reading
  602 Hits
Trinh & Mary

Chương 18

VIII. Những Giai Ðoạn Cuối Cùng Của Vương Quốc Giu-Ða 1. Vua Khít-Ki-Gia, Ngôn Sứ I-Sai-A Và Nước Át-Sua Dẫn nhập vào triều vua Khít-ki-gia (716-687) (2 Sb 29:1-2; 31:1) 1 Năm thứ ba triều vua Hô-sê, con ông Ê-la, vua Ít-ra-en, con vua A-khát, vua Giu-đa, là Khít-ki-gia lên làm vua. 2 Khi lên ngôi, vua được hai mươi lăm tuổi và trị vì hai mươi chín...
Continue reading
  493 Hits
Trinh & Mary

Chương 19

Cầu cứu ngôn sứ I-sai-a (Es 37:1-7) 1 Nghe thế, vua Khít-ki-gia liền xé áo mình ra, khoác áo vải thô, vào Nhà Ðức Chúa. 2 Vua sai ông En-gia-kim, đại nội thị thần, ông Sép-na, ký lục, và các kỳ mục trong hàng tư tế, tất cả đều khoác áo vải thô, đến gặp ngôn sứ I-sai-a, con ông A-mốc. 3 Họ thưa: "Vua Khít-ki-gia phán thế này: Hôm nay là một ngày khố...
Continue reading
  728 Hits
Trinh & Mary

Chương 20

Vua Khít-ki-gia lâm bệnh và được khỏi (Es 38:1-8,21-22;2 Sb 32:24-26) 1 Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia lâm bệnh nguy tử. Ngôn sứ I-sai-a, con ông A-mốc, đến gặp vua và nói: "Ðức Chúa phán thế này: Hãy lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không sống nổi đâu." 2 Vua quay mặt vào tường, và cầu nguyện với Ðức Chúa như sau: 3 "Ôi, lạy Ðức Chúa, ...
Continue reading
  530 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

20 October 2021
Sức Khỏe
DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU Ô-LIULÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆUTẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT  Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi http://www.allnaturalinfo.com/liver_cleanse.htm Bưởi là loại trái cây nhiệt...

RANDOM

30 December 2018
Sách Châm Ngôn
1 Ðức Chúa ghê tởm bàn cân gian, nhưng ưa thích quả cân chính xác. 2 Kiêu hãnh đi liền với ô nhục, khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhường. 3 Ðức liêm khiết của người chính trực sẽ dẫn lối họ đi, còn mưu mô ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo