Trinh & Mary

Chương 52

VI. Phụ Trương Thảm hoạ của Giê-rê-mi-a. Ủng hộ vua Giơ-hô-gia-khin. (2 V 24:18 - 25:7-21,27-30) 1 Xít-ki-gia-hu lên ngôi vua khi được hai mươi mốt tuổi, và trị vì mười một năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ của vua là Kha-mi-tan, con gái ông Giếc-mơ-gia-hu; bà là người Líp-na. 2 Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, hệt như vua Giơ-hô-gia-kim. 3 Chính vì Ðức...
Continue reading
  466 Hits
Trinh & Mary

Chương 51

Ðức Chúa lên án Ba-by-lon 1 Ðức Chúa phán thế này: Ta sẽ cho nổi lên một thần khí sát hại, để chống lại Ba-by-lon và dân cư Lếp Ca-mai. 2 Ta sẽ sai những người ngoại bang đến Ba-by-lon, để sàng sẩy và quét sạch xứ sở nó; bởi vì, vào ngày tai hoạ, chúng sẽ nổi lên chống lại nó từ bốn phía. 3 Ðừng chừa lại một xạ thủ giương cung nào, cũng đừng để ai ...
Continue reading
  601 Hits
Trinh & Mary

Chương 50

Lời sấm lên án Ba-by-lon 1 Ðây là lời Ðức Chúa phán liên quan tới Ba-by-lon, đất người Can-đê, qua trung gian ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Ba-by-lon sụp đổ. Ít-ra-en được giải thoát. 2 Hãy loan báo giữa chư dân và công bố, nào phất cờ hiệu và công bố. Ðừng giấu giếm, nói lên đi: Ba-by-lon đã thất thủ, Ben phải nhục nhã, Mơ-rô-đác tan tành. (Các tượng thần ...
Continue reading
  438 Hits
Trinh & Mary

Chương 49

Lời sấm lên án Am-mon 1 Về con cái Am-mon. Ðức Chúa phán thế này: Phải chăng Ít-ra-en không còn con cái nữa, hay nó đã hết người nối nghiệp rồi? Vậy tại sao thần Min-côm lại thừa kế đất của Gát và dân của thần đó lại đến cư ngụ trong các thành của Gát? 2 Vì thế, này sẽ đến ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa - Ta cho vang lên tiếng hò reo xung trận tại Rá...
Continue reading
  469 Hits
Trinh & Mary

Chương 48

Các lời sấm lên án Mô-áp 1 Về Mô-áp. Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Khốn cho Nơ-vô, vì nó đã bị phá tan! Kia-gia-tha-gim phải hổ ngươi, vì đã bị chiếm đóng, thành kiên cố phải mất mặt, vì đã bị phá huỷ. 2 Niềm kiêu hãnh của Mô-áp, nay còn đâu! Ở Khét-bôn, người ta mưu toan gây tai hoạ cho nó: "Nào ta hãy loại nó ra kh...
Continue reading
  479 Hits
Trinh & Mary

Chương 47

Lời sấm lên án người Phi-li-tinh 1 Có lời Ðức Chúa phán với ngôn sứ Giê-rê-mi-a về người Phi-li-tinh trước khi Pha-ra-ô đánh Ga-da. 2 Ðức Chúa phán thế này: Này đây nước dâng lên từ phương Bắc, biến thành thác lũ chảy lan tràn, tràn ngập khắp xứ sở và mọi vật trong đó, tràn ngập cả thành thị lẫn cư dân. Thiên hạ kêu la inh ỏi, mọi cư dân trong xứ đ...
Continue reading
  418 Hits
Trinh & Mary

Chương 46

 1 Có lời Ðức Chúa phán với ngôn sứ Giê-rê-mi-a để lên án các dân tộc. V. Những Lời Sấm Lên Án Các Dân Tộc Những lời sấm lên án Ai-cập Ai-cập thua trận tại Các-cơ-mít 2 Về Ai-cập. Chống lại đạo binh của Pha-ra-ô Nơ-khô, vua Ai-cập, đóng tại bờ sông Êu-phơ-rát ở Các-cơ-mít. Pha-ra-ô Nơ-khô đã bị Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đánh bại vào nă...
Continue reading
  576 Hits
Trinh & Mary

Chương 45

Lời an ủi ông Ba-rúc 1 Có lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói với ông Ba-rúc, con ông Nê-ri-gia, khi ông này viết vào một cuốn sách, những lời trên, do ngôn sứ Giê-rê-mi-a đọc cho, năm thứ tư triều Giô-gia-kim, con vua Giơ-hô-si-gia, làm vua Giu-đa. 2 Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán về anh thế này, hỡi Ba-rúc. 3 Anh đã nói: "Khốn thân tôi, vì Ðức Chúa ...
Continue reading
  381 Hits
Trinh & Mary

Chương 44

Sứ mạng cuối cùng của ông Giê-rê-mi-a. Người Giu-đa ở Ai-cập và Thiên Nữ Hoàng 1 Có lời phán với ông Giê-rê-mi-a về tất cả những người Giu-đa đang cư ngụ trên đất Ai-cập, đang cư ngụ ở Mích-đôn, ở Tác-pan-khết, ở Nốp và trên đất Pát-rốt. 2 Ðức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Các ngươi đã chứng kiến mọi tai hoạ Ta giáng xuống G...
Continue reading
  365 Hits
Trinh & Mary

Chương 43

1 Sau khi ông Giê-rê-mi-a nói với toàn dân tất cả những lời mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của họ, đã tuyên phán, tất cả những lời mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của họ, sai ông đến nói với họ, 2 thì ông A-dác-gia con ông Hô-sa-gia, ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và tất cả những con người ngạo mạn ấy liền nói với ông Giê-rê-mi-a: "Ông chỉ nói toàn điều dối trá...
Continue reading
  387 Hits
Trinh & Mary

Chương 42

Trốn sang Ai-cập 1 Vậy toàn thể các vị chỉ huy quân đội, cũng như ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và ông Giơ-dan-gia con ông Hô-sa-gia cùng toàn dân từ người nhỏ đến người lớn tới 2 thưa với ngôn sứ Giê-rê-mi-a: "Ước chi lời thỉnh cầu của chúng tôi được ông chấp nhận! Xin ông cầu cùng Ðức Chúa, Thiên Chúa của ông, cho chúng tôi và cho tất cả những...
Continue reading
  380 Hits
Trinh & Mary

Chương 41

1 Vậy, vào tháng bảy, Gít-ma-ên con Nơ-than-gia, cháu Ê-li-sa-ma, thuộc hoàng tộc, một trong những quan lớn của nhà vua cùng với mười người đến gặp ông Gơ-đan-gia ở Mít-pa. Ðang lúc họ ăn uống với nhau ở đó, tại Mít-pa, 2 thì Gít-ma-ên con ông Nơ-than-gia cùng với mười người đi theo đứng lên rút gươm hạ sát ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam cháu ông...
Continue reading
  376 Hits
Trinh & Mary

Chương 40

Số phận của ngôn sứ Giê-rê-mi-a 1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a, sau khi quan chỉ huy thị vệ Nơ-vu-dác-a-đan cho thả ông ra khỏi Ra-ma. Tại đây, quan đã gặp ông đang lúc ông bị xiềng ở giữa những người Giê-ru-sa-lem và Giu-đa. Những người đó bị bắt đi lưu đày; họ sắp phải đem sang Ba-by-lon. 2 Quan chỉ huy thị vệ vời ông Giê-rê-mi-a đến ...
Continue reading
  379 Hits
Trinh & Mary

Chương 39

Số phận của ngôn sứ Giê-rê-mi-a lúc Giê-ru-sa-lem thất thủ (2 V 25:1-12) 1 Tháng mười năm thứ chín triều Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, cùng toàn thể đạo quân tiến đánh Giê-ru-sa-lem; chúng vây hãm thành. 2 Ngày mồng chín, tháng tư, năm thứ mười một triều Xít-ki-gia-hu, tường thành bị chọc thủng một lỗ. 3 Tất cả các tư...
Continue reading
  368 Hits
Trinh & Mary

Chương 38

Ông Giê-rê-mi-a ở trong hầm nước được ông E-vét Me-léc can thiệp 1 Ông Sơ-phát-gia con ông Mát-tan, ông Gơ-đan-gia-hu con ông Pát-khua, ông Giu-Can con ông Se-lem-gia-hu, ông Pát-khua con ông Man-ki-gia đã nghe những lời ông Giê-rê-mi-a nói với dân rằng: 2 "Ðức Chúa phán như sau: Ai ở lại trong thành này sẽ phải chết vì gươm đao, đói kém và ôn dịch...
Continue reading
  366 Hits
Trinh & Mary

Chương 37

Nhận định tổng quát về triều Xít-ki-gia-hu 1 Xít-ki-gia-hu con vua Giô-si-gia-hu, lên ngôi cai trị thay vua Khon-gia-hu con vua Giơ-hô-gia-kim. Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đặt Xít-ki-gia-hu lên ngôi cai trị xứ Giu-đa. 2 Nhưng, cả vua lẫn bề tôi và toàn dân trong xứ, chẳng ai chịu nghe lời Ðức Chúa phán qua trung gian ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Vua ...
Continue reading
  375 Hits
Trinh & Mary

Chương 36

IV. Những Nỗi Thống Khổ Của Ngôn Sứ Giê-Rê-Mi-A Cuộn sách năm 605 - 604 1 Năm thứ tư triều Giơ-hô-gia-kim, con vua Giô-si-gia-hu, làm vua Giu-đa, có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 2 "Ngươi hãy lấy một cuộn sách, rồi viết vào đó mọi lời Ta đã phán với ngươi liên quan đến Ít-ra-en, Giu-đa và tất cả các nước, từ ngày Ta phán bảo ngươi dướ...
Continue reading
  502 Hits
Trinh & Mary

Chương 35

 Gương con cháu Rê-kháp 1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a thời vua Giu-đa là Giơ-hô-gia-kim, con Giô-si-gia-hu, rằng: 2 "Hãy đi gặp và nói chuyện với nhà Rê-kháp, rồi đưa chúng vào Nhà Ðức Chúa, lên một trong các phòng tại đó và cho chúng uống rượu." 3 Vậy tôi đưa Gia-a-dan-gia, con ông Giếc-mơ-gia-hu, cháu ông Kha-vát-xin-gia, cùng v...
Continue reading
  371 Hits
Trinh & Mary

Chương 34

5. Mấy Sự Kiện Riêng Lẻ Chung cuộc của vua Xít-ki-gia-hu 1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a vào thời Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, với toàn thể lực lượng của ông, cùng mọi vương quốc trên trái đất dưới quyền thống trị của ông, và tất cả các dân tộc đến tấn công Giê-ru-sa-lem và các thành của nó. 2 Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán...
Continue reading
  370 Hits
Trinh & Mary

Chương 33

Thêm một lời hứa phục hồi 1 Khi ông Giê-rê-mi-a vẫn còn bị nhốt trong sân vệ binh, lại có lời Ðức Chúa phán với ông lần thứ hai rằng: 2 Ðức Chúa, Ðấng đã làm ra trái đất, đã nắn ra và làm cho nó được vững bền - danh Người là Ðức Chúa - Người phán thế này: 3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời ngươi và sẽ tỏ cho ngươi biết những điều lớn lao và bí ẩn mà n...
Continue reading
  398 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

21 January 2021
Về Mẹ Maria
Blog
NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN1474 - Một người thổ cư tên là Quauhtlatoatzin được sinh ra tại Cuautitlan. An Indiannamed Quauhtlatoatzin was born in Cuautitlan.1476 - Juan de Zumarraga được sinh ra tại Tây Ban Nha. Juan de Zumarraga was bornin Spain.1492 - ...

RANDOM

21 December 2018
Sách Giuđitha
 Lời cầu nguyện của bà Giu-đi-tha 1 Bà Giu-đi-tha sấp mặt xuống đất, rắc tro lên đầu, cởi áo vải thô đang mặc. Tại Ðền Thờ của Thiên Chúa ở Giê-ru-sa-lem, vào một buổi dâng hương ban chiều, bà Gi...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo