Chương 28

 Ông Phao-lô tại đảo Man-ta (1) Ðược cứu rồi, chúng tôi mới biết đảo ấy gọi là Manta. (2) Dân địa phương đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có. Họ đốt một đống lửa to và tiếp đón tất cả chúng tôi, vì trời đã bắt đầu mùa mưa và lạnh. (3) Ông Phaolô vơ được một mớ cành khô và đang bỏ vào lửa, thì một con rắn độc bị nóng bò ra, cuốn vào ...
Continue reading
  397 Hits
397 Hits

Chương 27

 Ông Phao-lô khởi hành đi Rô-ma (1) Khi có quyết định cho chúng tôi đáp tàu sang Italia, người ta giao ông Phaolô và mấy tù nhân khác cho một đại đội trưởng tên là Giuliô, thuộc cơ đội Augútta.(2) Chúng tôi xuống một chiếc tàu của thành Átramýtion, sắp nhổ neo đi các cảng miền Axia và chúng tôi ra khơi. Cùng đi với chúng tôi có anh Arítakhô, m...
Continue reading
  322 Hits
322 Hits

Chương 26

Diễn từ của ông Phao-lô trước mặt vua Ác-ríp-pa (1) Vua Ácríppa nói với ông Phaolô: "Ông được phép tự bào chữa". Ông Phaolô bèn giơ tay ra tự biện hộ: (2) "Kính thưa đức vua Ácríppa, tôi lấy làm sung sướng vì hôm nay sắp được biện hộ trước mặt ngài, về mọi điều người Dothái tố cáo tôi, (3) nhất là vì ngài am hiểu tất cả những tục lệ và những chuyện...
Continue reading
  352 Hits
352 Hits

Chương 25

Ông Phao-lô kháng cáo lên hoàng đế Xê-da (1) Ba ngày sau khi nhậm chức, tổng trấn Phéttô từ Xêdarê lên Giêrusalem. (2) Các thượng tế và thân hào Dothái đến kiện ông Phaolô. Họ khẩn khoản (3) xin tổng trấn một ân huệ để hại ông Phaolô, là đưa ông về Giêrusalem, vì họ đang chuẩn bị một cuộc mai phục để giết ông dọc đường. (4) Nhưng ông Phéttô đáp rằn...
Continue reading
  324 Hits
324 Hits

Chương 24

 Tổng trần Phê-lích xử vụ kiện ông Phao-lô (1) Năm ngày sau, thượng tế Khanania xuống Xêdarê cùng với một số kỳ mục và một trạng sư tên là Tétulô. Họ đến kiện ông Phaolô trước toà tổng trấn. (2) Ông Phaolô bị gọi ra toà, và ông Téctulô bắt đầu tố cáo như sau: "Thưa ngài Phêlích đáng kính, nhờ ngài chúng tôi được sống trong cảnh thái bình; nhờ ...
Continue reading
  364 Hits
364 Hits

Chương 23

 (1) Ông Phaolô nhìn thẳng vào Thượng Hội Ðồng rồi nói: "Thưa anh em, cho đến ngày hôm nay, tôi đã ăn ở trước mặt Thiên Chúa với một lương tâm hoàn toàn ngay thẳng". (2) Nhưng thượng tế Khanania truyền cho những người phụ tá đánh vào miệng ông Phaolô. (3) Bấy giờ ông Phaolô nói với ông ấy: "Bức tường tô vôi kia, Thiên Chúa sẽ đánh ông! Ông ngồ...
Continue reading
  326 Hits
326 Hits

Chương 22

Ông Phao-lô nói với người Do-thái ở Giê-ru-sa-lem (1) "Thưa anh em, thưa các bậc tiền bối, xin nghe những lời biện bạch tôi nói với quý vị bây giờ đây". (2) Khi nghe thấy ông nói với họ bằng tiếng Hípri, họ càng yên lặng hơn. Ông nói tiếp: (3) "Tôi là người Dothái, sinh ở Tácxô miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông...
Continue reading
  322 Hits
322 Hits

Chương 21

Ông Phao-lô lên Giê-ru-sa-lem (1) Ðến khi dứt ra được mà xuống tàu, chúng tôi đi thẳng đến đảo Cô, ngày hôm sau đến đảo Rôđô, rồi từ đó đến Patara. (2) Gặp chuyến đi Phênixi, chúng tôi xuống tàu và ra khơi. (3) Khi trông thấy đảo Sýp, chúng tôi đi vòng phía nam mà huớng về Xyria, và cập bến tại Tia, vì tàu phải đổ hàng ở đó. (4) Tìm gặp được các mô...
Continue reading
  312 Hits
312 Hits

Chương 20

 Ông Phao-lô rời Ê-phê-xô (1) Sau khi cuộc náo động chấm dứt, ông Phaolô mời các môn đệ tới, khuyên nhủ họ, rồi chào từ biệt và lên đường đi Makêđônia. (2) Ông đi qua miền đó, dùng nhiều lời mà khuyên nhủ các anh em, rồi tới Hylạp (3) và ở lại đó ba tháng. Vì người Dothái âm mưu hại ông, nên khi sắp xuống tàu sang miền Xyria, ông quyết định qu...
Continue reading
  337 Hits
337 Hits

Chương 19

Môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả tại Ê-phê-xô (1) Trong khi ông Arôlô ở Côrintô thì ông Phaolô đi qua miền thượng du đến Êphêxô. Ông Phaolô gặp một số môn đệ (2) và hỏi họ: "Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?" Họ trả lời: "Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói". (3) Ông hỏi: "Vậy anh em đã được chịu phép rửa ...
Continue reading
  365 Hits
365 Hits

Chương 18

Thành lập Hội Thánh Cô-rin-tô (1) Sau đó, ông Phaolô rời Athen đi Côrintô. (2) Tại đây, ông gặp một người Dothái tên là Aquila, quê ở Pontô, vừa mới từ Italia đến, cùng với vợ là Pơrítkila, vì hoàng đế Cơlauđiô đã ra lệnh cho mọi người Dothái phải rời Rôma. Ông Phaolô đến thăm hai ông bà, (3) và vì cùng nghề, nên ông ở lại nhà họ và cùng làm việc: ...
Continue reading
  331 Hits
331 Hits

Chương 17

Ông Phao-lô gặp khó khăn với người Do-thái tại Thê-xa-lô-ni-ca (1) Hai ông đi ngang qua Amphipôli và Aôlônia, đến Thêxalônica, là nơi có một hội đường của người Dothái. (2) Theo thói quen, ông Phaolô đến với họ, và trong ba ngày sabát liền, ông thảo luận với họ; dựa vào Kinh Thánh, ông (3) giải thích và xác định rằng Ðấng Kitô phải chịu khổ hình và...
Continue reading
  360 Hits
360 Hits

Chương 16

(1) Ông đến Ðécbê, rồi đến Lýtra. Ở đó có một môn đệ tên là Timôthê, mẹ là người Dothái đã tin Chúa, còn cha là người Hylạp. (2) Ông được các anh em ở Lýtra và Icôniô chứng nhận là tốt. (3) Ông Phaolô muốn ông ấy cùng lên đường với mình, nên đã đem ông đi làm phép cắt bì, vì nể các người Dothái ở những nơi ấy; thật vậy, ai cũng biết cha ông là ngườ...
Continue reading
  381 Hits
381 Hits

Chương 15

Cuộc tranh luận tại An-ti-ô-khi-a (1) Có những người từ miền Giuđê đến dạy anh em rằng: "Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môsê, thì anh em không thể được cứu độ." (2) Ông Phaolô và ông Banaba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phaolô, ông Banaba và một vài người khác lên Giêrusalem gặp các Tông Ðồ...
Continue reading
  335 Hits
335 Hits

Chương 14

Loan báo Tin Mừng tại I-cô-ni-ô (1) Tại Icôniô cũng xảy ra như vậy: hai ông vào hội đường người Dothái và giảng dạy, khiến rất đông người Dothái và Hylạp tin theo. (2) Nhưng những người Dothái không tin theo thì xúi giục những người ngoại và làm cho họ có ác cảm với các anh em. (3) Vậy hai ông ở lại một thời gian khá lâu, mạnh dạn vì dựa vào Chúa, ...
Continue reading
  347 Hits
347 Hits

Chương 13

III. Cuộc Hành Trình Truyền Giáo Của Ông Ba-Na-Ba Và Ông Sao-Lô Công Ðồng Giê-Ru-Sa-Lem Ông Ba-na-ba và ông Sao-lô được cử đi truyền giáo (1) Trong Hội Thánh tại Antiôkhia, có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Banaba, Simêon biệt hiệu là Ðen, Lukiô người Kyrênê, Manakhem, bạn thời thơ ấu của tiêu vương Hêrôđê, và Saolô. (2) Một hôm, đang khi...
Continue reading
  348 Hits
348 Hits

Chương 12

Ông Phêrô bị bắt và được cứu cách lạ lùng (1) Thời kỳ ấy, vua Hêrôđê ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh. (2)Nhà vua đã cho chém đầu ông Giacôbê là anh ông Gioan. (3) Thấy việc đó làm vừa lòng người Dothái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phêrô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ Bánh Không Men. (4) Bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao cho ...
Continue reading
  366 Hits
366 Hits

Chương 11

 Ông Phê-rô tự biện minh ở Giê-ru-sa-lem (1) Các Tông Ðồ và các anh em ở miền Giuđê nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. (2) Khi ông Phêrô lên Giêrusalem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông, (3) họ nói: "Ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ!" (4) Bấy giờ ông Phêrô bắt đầu trình bày cho họ đầu ...
Continue reading
  355 Hits
355 Hits

Chương 10

Ông Phê-rô tới nhà một viên đại đội trưởng người Rô-ma (1) Ở Xêdarê có một người tên là Conêliô làm đại đội trưởng thuộc cơ đội gọi là cơ đội Italia. (2) Ông là người đạo đức và kính sợ Thiên Chúa, cũng như cả nhà ông; ông rộng tay bố thí cho dân và luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (3) Một hôm, vào khoảng giờ thứ chín, ông thấy rõ ràng trong m...
Continue reading
  331 Hits
331 Hits

Chương 09

Ông Sao-lô được kêu gọi làm Tông Ðồ (1) Ông Saolô vẫn còn hằm hằm những đe doạ và giết chóc đối với các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế (2) xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Ðamát, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giêrusalem. (3) Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Ðamát, thì bỗng nhiên...
Continue reading
  351 Hits
351 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

08 March 2019
Bà Maria Simma Kể Chuyện
1. Lời nguyện tắt có tác dụng tích cực: Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ hãy đổ ngập lụt trên nhân loại chúng con với ơn lành của tình yêu nóng cháy của Mẹ, bây giờ và trong giờ lâm tử của chúng co...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo