Trinh & Mary

Chương 01

 Lời tựa (1) Thưa ngài Thêôphilô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Ðức Giêsu làm và những điều Người dạy, kể từ đầu (2) cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Ðồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. (3) Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn s...
Continue reading
  578 Hits
Trinh & Mary

Chương 02

Ngày lễ Ngủ Tuần (1) Khi đến ngày lễ Ngữ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, (2) bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. (3) Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. (4) Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiế...
Continue reading
  539 Hits
Trinh & Mary

Chương 03

 Ông Phê-rô chữa một người què (1) Một hôm, ông Phêrô và ông Gioan lên Ðền Thờ, vào buổi cầu nguyện lúc giờ thứ chín. (2) Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Ðền Thờ gọi là Cửa Ðẹp, để xin kẻ ra vào Ðền Thờ bố thí. (3) Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan sắp vào Ðền Thờ, anh liền xin bố thí...
Continue reading
  783 Hits
Trinh & Mary

Chương 04

 Ông Phê-rô và ông Gio-an ra trước Thượng Hội Ðồng (1) Hai ông còn đang nói với dân, thì có các tư tế, viên lãnh binh Ðền Thờ, và các người thuộc nhóm Xađốc kéo đến. (2) Họ bực tức vì các ông giảng dạy cho dân và dựa vào trường hợp Ðức Giêsu mà loan báo kẻ chết sẽ sống lại. (3) Họ bắt hai ông và tống ngục cho đến ngày hôm sau, vì trời đã về ch...
Continue reading
  603 Hits
Trinh & Mary

Chương 05

Kha-na-ni-a và Xa-phi-ra gian lận (1) Có một người tên là Khanania cùng với vợ là Xaphira bán một thửa đất. (2)Ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các Tông Ðồ. (3) Ông Phêrô mới nói: "Anh Khanania, sao anh lại để Xatan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối Thánh Thần, mà giữ lại một phần giá thửa đất? (4) Khi...
Continue reading
  605 Hits
Trinh & Mary

Chương 06

II. Những Bước Ðầu Của Cuộc Truyền Giáo Lập nhóm Bảy người (1) Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Dothái theo văn hoá Hylạp kêu trách những tín hữu Dothái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên. (2) Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi mà bỏ việc ra...
Continue reading
  491 Hits
Trinh & Mary

Chương 07

Diễn từ của ông Tê-pha-nô (1) Bấy giờ vị thượng tế hỏi ông Têphanô: "Có đúng như vậy không?" (2) Ông đáp: "Thưa anh em, thưa các bậc tiền bối, xin nghe tôi đây: Thiên Chúa hiển vinh đã hiện ra với ông Ápraham, tổ phụ chúng ta, khi ông còn đang ở miền Mêxôpôtamia, trước khi ông đến ở Kharan. (3) Người phán với ông: Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng ngươi, v...
Continue reading
  696 Hits
Trinh & Mary

Chương 08

 (1) Phần ông Saolô, ông tán thành việc giết ông Têphanô. Hồi ấy, Hội Thánh tại Giêrusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Ðồ ra, mọi người đều phải phải tản mác về các vùng quê miền Giuđê và Samari. (2) Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Têphanô và khóc thương ông thảm thiết. (3) Còn ông Saolô thì cứ phá hoại Hội Thánh: ông đến...
Continue reading
  481 Hits
Trinh & Mary

Chương 09

Ông Sao-lô được kêu gọi làm Tông Ðồ (1) Ông Saolô vẫn còn hằm hằm những đe doạ và giết chóc đối với các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế (2) xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Ðamát, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giêrusalem. (3) Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Ðamát, thì bỗng nhiên...
Continue reading
  518 Hits
Trinh & Mary

Chương 10

Ông Phê-rô tới nhà một viên đại đội trưởng người Rô-ma (1) Ở Xêdarê có một người tên là Conêliô làm đại đội trưởng thuộc cơ đội gọi là cơ đội Italia. (2) Ông là người đạo đức và kính sợ Thiên Chúa, cũng như cả nhà ông; ông rộng tay bố thí cho dân và luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (3) Một hôm, vào khoảng giờ thứ chín, ông thấy rõ ràng trong m...
Continue reading
  483 Hits
Trinh & Mary

Chương 11

 Ông Phê-rô tự biện minh ở Giê-ru-sa-lem (1) Các Tông Ðồ và các anh em ở miền Giuđê nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. (2) Khi ông Phêrô lên Giêrusalem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông, (3) họ nói: "Ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ!" (4) Bấy giờ ông Phêrô bắt đầu trình bày cho họ đầu ...
Continue reading
  542 Hits
Trinh & Mary

Chương 12

Ông Phêrô bị bắt và được cứu cách lạ lùng (1) Thời kỳ ấy, vua Hêrôđê ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh. (2)Nhà vua đã cho chém đầu ông Giacôbê là anh ông Gioan. (3) Thấy việc đó làm vừa lòng người Dothái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phêrô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ Bánh Không Men. (4) Bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao cho ...
Continue reading
  562 Hits
Trinh & Mary

Chương 13

III. Cuộc Hành Trình Truyền Giáo Của Ông Ba-Na-Ba Và Ông Sao-Lô Công Ðồng Giê-Ru-Sa-Lem Ông Ba-na-ba và ông Sao-lô được cử đi truyền giáo (1) Trong Hội Thánh tại Antiôkhia, có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Banaba, Simêon biệt hiệu là Ðen, Lukiô người Kyrênê, Manakhem, bạn thời thơ ấu của tiêu vương Hêrôđê, và Saolô. (2) Một hôm, đang khi...
Continue reading
  509 Hits
Trinh & Mary

Chương 14

Loan báo Tin Mừng tại I-cô-ni-ô (1) Tại Icôniô cũng xảy ra như vậy: hai ông vào hội đường người Dothái và giảng dạy, khiến rất đông người Dothái và Hylạp tin theo. (2) Nhưng những người Dothái không tin theo thì xúi giục những người ngoại và làm cho họ có ác cảm với các anh em. (3) Vậy hai ông ở lại một thời gian khá lâu, mạnh dạn vì dựa vào Chúa, ...
Continue reading
  534 Hits
Trinh & Mary

Chương 15

Cuộc tranh luận tại An-ti-ô-khi-a (1) Có những người từ miền Giuđê đến dạy anh em rằng: "Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môsê, thì anh em không thể được cứu độ." (2) Ông Phaolô và ông Banaba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phaolô, ông Banaba và một vài người khác lên Giêrusalem gặp các Tông Ðồ...
Continue reading
  511 Hits
Trinh & Mary

Chương 16

(1) Ông đến Ðécbê, rồi đến Lýtra. Ở đó có một môn đệ tên là Timôthê, mẹ là người Dothái đã tin Chúa, còn cha là người Hylạp. (2) Ông được các anh em ở Lýtra và Icôniô chứng nhận là tốt. (3) Ông Phaolô muốn ông ấy cùng lên đường với mình, nên đã đem ông đi làm phép cắt bì, vì nể các người Dothái ở những nơi ấy; thật vậy, ai cũng biết cha ông là ngườ...
Continue reading
  804 Hits
Trinh & Mary

Chương 17

Ông Phao-lô gặp khó khăn với người Do-thái tại Thê-xa-lô-ni-ca (1) Hai ông đi ngang qua Amphipôli và Aôlônia, đến Thêxalônica, là nơi có một hội đường của người Dothái. (2) Theo thói quen, ông Phaolô đến với họ, và trong ba ngày sabát liền, ông thảo luận với họ; dựa vào Kinh Thánh, ông (3) giải thích và xác định rằng Ðấng Kitô phải chịu khổ hình và...
Continue reading
  572 Hits
Trinh & Mary

Chương 18

Thành lập Hội Thánh Cô-rin-tô (1) Sau đó, ông Phaolô rời Athen đi Côrintô. (2) Tại đây, ông gặp một người Dothái tên là Aquila, quê ở Pontô, vừa mới từ Italia đến, cùng với vợ là Pơrítkila, vì hoàng đế Cơlauđiô đã ra lệnh cho mọi người Dothái phải rời Rôma. Ông Phaolô đến thăm hai ông bà, (3) và vì cùng nghề, nên ông ở lại nhà họ và cùng làm việc: ...
Continue reading
  499 Hits
Trinh & Mary

Chương 19

Môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả tại Ê-phê-xô (1) Trong khi ông Arôlô ở Côrintô thì ông Phaolô đi qua miền thượng du đến Êphêxô. Ông Phaolô gặp một số môn đệ (2) và hỏi họ: "Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?" Họ trả lời: "Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói". (3) Ông hỏi: "Vậy anh em đã được chịu phép rửa ...
Continue reading
  528 Hits
Trinh & Mary

Chương 20

 Ông Phao-lô rời Ê-phê-xô (1) Sau khi cuộc náo động chấm dứt, ông Phaolô mời các môn đệ tới, khuyên nhủ họ, rồi chào từ biệt và lên đường đi Makêđônia. (2) Ông đi qua miền đó, dùng nhiều lời mà khuyên nhủ các anh em, rồi tới Hylạp (3) và ở lại đó ba tháng. Vì người Dothái âm mưu hại ông, nên khi sắp xuống tàu sang miền Xyria, ông quyết định qu...
Continue reading
  479 Hits

BÀI MỚI ĐĂNG

20 October 2021
Sức Khỏe
DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU Ô-LIULÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆUTẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT  Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi http://www.allnaturalinfo.com/liver_cleanse.htm Bưởi là loại trái cây nhiệt...

RANDOM

30 December 2018
Sách Châm Ngôn
 1 Hỡi con, lời thầy, con hãy giữ, huấn lệnh của thầy, hãy ấp ủ trong tim. 2 Hãy tuân giữ huấn lệnh của thầy, để cho con được sống, hãy giữ lời thầy dạy như con ngươi mắt con. 3 Lời giáo huấn của...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo