Random Members
Random Albums
This is the default profile that was created in the site.
Random Members
Random Albums

Recent Updates

Pinned Items
Recent Activities
 • Sehatmatalimatta unlocked the badge Newbie
  Newbie
  Being part of a community. To unlock this badge, you need to register on this site.
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • Sehatmatalimatta just registered on the site
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • binselbe unlocked the badge Newbie
  Newbie
  Being part of a community. To unlock this badge, you need to register on this site.
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • binselbe just registered on the site
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • vietqtran93 unlocked the badge Newbie
  Newbie
  Being part of a community. To unlock this badge, you need to register on this site.
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • vietqtran93 just registered on the site
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • Michae KimLe unlocked the badge Newbie
  Newbie
  Being part of a community. To unlock this badge, you need to register on this site.
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • Michae KimLe just registered on the site
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 •   trinh.mary reacted to this post about 8 months ago
  PHÚC ÂM: Mt 5: 17-37 (bài dài)

  “Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo các con thế này”.

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

  “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: ‘Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án’. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là ‘ngốc’, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là ‘khùng’, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật các ngươi biết: Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng.

  “Các con đã nghe nói với người xưa rằng: ‘Chớ ngoại tình’. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

  “Cũng có lời dạy rằng: ‘Ai ly dị vợ mình, thì hãy trao cho vợ tờ ly dị’. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình.

  “Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: ‘Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa’. Còn Ta, Ta bảo các con: Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra”.

  Đó là lời Chúa.
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
 • Gospel, Matthew 5:17-37

  17 'Do not imagine that I have come to abolish the Law or the Prophets. I have come not to abolish but to complete them.

  18 In truth I tell you, till heaven and earth disappear, not one dot, not one little stroke, is to disappear from the Law until all its purpose is achieved.

  19 Therefore, anyone who infringes even one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be considered the least in the kingdom of Heaven; but the person who keeps them and teaches them will be considered great in the kingdom of Heaven.

  20 'For I tell you, if your uprightness does not surpass that of the scribes and Pharisees, you will never get into the kingdom of Heaven.

  21 'You have heard how it was said to our ancestors, You shall not kill; and if anyone does kill he must answer for it before the court.

  22 But I say this to you, anyone who is angry with a brother will answer for it before the court; anyone who calls a brother "Fool" will answer for it before the Sanhedrin; and anyone who calls him "Traitor" will answer for it in hell fire.

  23 So then, if you are bringing your offering to the altar and there remember that your brother has something against you,

  24 leave your offering there before the altar, go and be reconciled with your brother first, and then come back and present your offering.

  25 Come to terms with your opponent in good time while you are still on the way to the court with him, or he may hand you over to the judge and the judge to the officer, and you will be thrown into prison.

  26 In truth I tell you, you will not get out till you have paid the last penny.

  27 'You have heard how it was said, You shall not commit adultery.

  28 But I say this to you, if a man looks at a woman lustfully, he has already committed adultery with her in his heart.

  29 If your right eye should be your downfall, tear it out and throw it away; for it will do you less harm to lose one part of yourself than to have your whole body thrown into hell.

  30 And if your right hand should be your downfall, cut it off and throw it away; for it will do you less harm to lose one part of yourself than to have your whole body go to hell.

  31 'It has also been said, Anyone who divorces his wife must give her a writ of dismissal.

  32 But I say this to you, everyone who divorces his wife, except for the case of an illicit marriage, makes her an adulteress; and anyone who marries a divorced woman commits adultery.

  33 'Again, you have heard how it was said to our ancestors, You must not break your oath, but must fulfil your oaths to the Lord.

  34 But I say this to you, do not swear at all, either by heaven, since that is God's throne;

  35 or by earth, since that is his footstool; or by Jerusalem, since that is the city of the great King.

  36 Do not swear by your own head either, since you cannot turn a single hair white or black.

  37 All you need say is "Yes" if you mean yes, "No" if you mean no; anything more than this comes from the Evil One.
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Post is under moderation
  Stream item published successfully. Item will now be visible on your stream.
There are no activities here yet
Unable to load tooltip content.
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo