BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

31 December 2018
Sách Ê-đê-ki-en
Hạch tội thờ ngẫu tượng 1 Một số người trong hàng kỳ mục Ít-ra-en đến gặp tôi và ngồi trước mặt tôi. 2 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 3 Hỡi con người, những kẻ này dựng các ngẫu tượng trong tâm hồ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo