Sorry, but there are no team blogs created on the site yet.

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

24 August 2019
Thánh Trẻ Đaminh Savio
Đaminh Saviô được nhận rước lễ lần đầu Đaminh đã đủ điều kiện để nhận vào rước lễ lần đầu. Em đã thuộc lòng cả cuốn giáo lý nhỏ; em đã hiểu rõ bí tích cao cả này và nóng lòng khao khát rước Chúa. Chỉ ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo