Sorry, but there are no team blogs created on the site yet.

BÀI MỚI ĐĂNG

06 March 2020
Giải Đáp
Hỏi: Bí tích Thánh Thể là gì? Thưa: Bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu của Chúa Giêsu, mà Người đã thiết lập để lưu tồn hy tế thập giá của Người qua bao thế kỷ cho đến khi Người lại đến. Như thế, Người ủy thác cho Hội thánh việc tưởng nhớ c...

RANDOM

28 December 2018
Thánh Vịnh 1 - 150
Chống lại các kẻ chỉ nói những lời gian dối (1) Phần nhạc trưởng. Họa đàn bát huyền. Thánh vịnh. Của vua Ðavít. (2) Xin cứu nguy, lạy CHÚA, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh,giữa Loài người, không một kẻ ...
Nếu trang web có hữu ích cho quý vị, xin hãy chia sẻ với bạn bè. © 2018 Thư Viện Chúa. Công Giáo